Số kí hiệu Trích yếu: V/v giao nhiệm vụ tham mưu, thực hiện chế độ báo cáo định kỳSố đến: 1046 - Ngày đến: 12/04/2021Số ký hiệu: 972/UBND-VP
Trích yếu V/v giao nhiệm vụ tham mưu, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ
Nội dung
Ngày tạo 12/04/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :