cấp mới giấy phép hoạt động karaoke

01/04/2016

Trình tự thực hiện

Bước1:  Cá nhân  chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo  quy định của Pháp luật.

Bước 2: Cá nhận, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Văn hoá và Thông tin (hoặc bộ phận một cửa)  huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

- Thời gian nhận hồ sơ:  Các ngày làm việc trong tuần

Bước 3: - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì công chức hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Văn hoá và Thông tin (hoặc bộ phận một cửa)  

 

Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND cấp huyện (hoặc bộ phận một cửa).
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (theo mẫu)

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực);

- Biên bản thẩm định của Phòng Văn hoá và Thông tin.

b) Số lượng hồ sơ:                 01    (bộ)

 

Thời hạn giải quyết
07 ngày làm việc kể tư khi nhận hồ sơ
Cơ quan thực hiện
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện b) Cơ quan nếu được UBND huyện uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Văn hoá và Thông tin . c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hoá và Thông tin d) Cơ quan phối hợp: Không
Đối tượng thực hiện
Cá nhân Tổ chức
Kết quả thực hiện

Giấy phép

Lệ phí
Mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh Karaoke: - Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 3.000.000đ/giấy; - Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 6.000.000đ/giấy. ( Theo quy định tại Thông tư: 156/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012 của Bộ Tài chính)
Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn xin cấp phép kinh doanh karaoke (Mẫu 25)

(Quy định tại Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

Yêu cầu thực hiện
Không
Căn cứ pháp lý

+ Nghị định số 103/2009/NĐ- CP của Chính phủ ban hành ngày 06/11/2009 về việc ban hành Qui chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

+ Các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2009/NĐ- CP

- Công văn số 3181/BVHTTDL-PC của Bộ VHTTDL về thực hiện NĐ 103 và NĐ75 của Chính phủ

+ Nghị định 87/1995/NĐ-CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý các hoạt động dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

+ Nghị định số 36/NĐ-CP ngày 19/6/1996 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 87/NĐ-CP ngày 12/12/1995, Nghị định 88/NĐ-CP ngày 14/12/1995 và Nghị định 194/NĐ-CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ.

+ Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

+ Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25/05/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường

+ Nghị định 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định  có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Quyết định số 1802/QĐ-CTUBND ngày 22/6/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chuyển thẩm quyền cấp giấy phép KD Karaoke.

+ Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Nghị đinh 75/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/7/2010 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong  hoạt động văn hoá.

+ Thông tư 04 /2009/TT-BVHTTDL của BVHTTDL ngày 16/12/2009 quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của CP.

+ Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan  đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý BVHTTDL.

- Thông tư: 156/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012 của Bộ tài chính v/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường.

 
Các tin đã đưa ngày: