Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp huyện theo Luật tổ chức chính quyền địa phương có điểm mới gì?

07/04/2016

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND), hai Phó Chủ tịch HĐND và các Ủy viên là Trưởng ban của HĐND hoạt động chuyên trách; Phó Chủ tịch HĐND là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách,

HĐND cấp huyện thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế- xã hội. Đối với huyện, thị, xã, thành phố thuộc tỉnh có trên 5000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển hoặc có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư; biên giới có đồng bào dân tộc thiểu số nước ta và nước láng riềng thường xuyên qua lại HĐND được thành lập thêm Ban dân tộc. Ban của HĐND cấp huyện gồm có Trưởng ban, một Phó trưởng ban và các ủy viên. Số lượng ủy viên các Ban của HĐND do HĐND cấp huyện quyết định. Trưởng ban của HĐND có thể là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; Phó trưởng ban của HĐND là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Các tin đã đưa ngày: