Tam Dương khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

05/11/2021

Ngày 5/11/2021, Trung tâm Chính trị huyện Tam Dương tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Thanh Quang - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới có gần 100 học viên là các đảng viên mới đến từ các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tam Dương. Trong thời gian học tập các học viên được tìm hiểu các nội dung như: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng, tư tưởng, kim chỉ nam co hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân củ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng; Phát triển Giáo dục và đào tạo, Khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường Quốc phòng- an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Thông qua khóa học nhằm giúp cho các đồng chí đảng viên mới kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam nắm vững, nhận thức đầy đủ những kiến thức cơ bản, cốt lõi của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hành động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và nắm vững quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng; quản lý điều hành của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Phương Thảo- Lê Tuyết

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang