Tam Dương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

03/08/2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 30/7/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Dương đã Ban hành Chương trình hành động số 10- CTr/HU để Tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện những nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX đề ra. Tập trung bám sát 12 định hướng phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược được nêu trong Nghị quyết Đại hội để thực hiện các mục tiêu trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. Đồng thời triển khai thực hiện tốt nội dung Chương trình hành động của Huyện ủy, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX và Chương trình công tác toàn khóa của Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó Chương trình của BCH Huyện uỷ đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đó là:

Một là, Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên. Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, cơ chế, quy định của Đảng.

Đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng, lý luận, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng một cách thiết thực, hiệu quả. Chú trọng công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. Nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Thực hiện tốt chiến lược công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ bằng “sản phẩm”, coi kết quả đánh giá cán bộ là tiêu chí quan trọng nhất để thực hiện quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Đề bạt, sử dụng người có đức, có tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kiên quyết không bổ nhiệm và kịp thời điều chuyển, thay thế những cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là người đứng đầu. Luân chuyển những cán bộ lãnh đạo, quản lý đã giữ các vị trí quan trọng từ 8 năm công tác trở lên. Nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi cán bộ phù hợp thực tiễn của huyện, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Thực hiện hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Tiếp tục thực hiện mô hình một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã không phải là người địa phương.

Nâng cao chất lượng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới và thành lập các tổ chức cơ sở đảng. Phấn đấu mỗi năm kết nạp được 150 đảng viên trở lên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 85%, Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm đạt trên 90%.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới. Định kỳ kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Xử lý nghiêm minh đối với tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm. Nêu cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện.

Lãnh đạo và triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng chống, tham nhũng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, "lợi ích nhóm". Không ngừng xây dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện.

Thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền. Làm tốt công tác nắm tình hình Nhân dân, tôn giáo trên địa bàn; vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết kịp thời những bức xúc mới nảy sinh, đồng thời từng bước giải quyết triệt để những bức xúc còn tồn đọng kéo dài. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tôn giáo. Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Thực hiện tốt các quy định về dân chủ ở cơ sở, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, bám sát chủ trương, đường lối, định hướng của Tỉnh; xây dựng và ban hành các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy trên cơ sở phương hướng, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và phải xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, có tính khả thi và hiệu quả cao; tập trung công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết đã ban hành.

Hai là, Xây dựng chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; không ngừng xây dựng, củng cố lòng tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa

Chú trọng xây dựng bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm giải trình. Tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật. Thường xuyên xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp, nhất là sau cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri. Nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết và các cuộc giám sát của Hội đồng nhân dân. Ủy ban nhân dân các cấp tập trung chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

Tiếp tục rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương của Trung ương, của tỉnh và tình hình của huyện. Nghiên cứu sửa đổi phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong huyện. Quy hoạch hệ thống mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện phù hợp với quy định và thực tế của huyện. Xem xét giải thể một số đơn vị sự nghiệp không phù hợp quy định hoặc hoạt động không hiệu quả để tiếp tục tinh gọn đầu mối.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân trong huyện.

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra công vụ. Xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn được giao. Tập trung thanh tra các lĩnh vực quản lý dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, các điểm nghẽn cản trở phát triển kinh tế - xã hội, thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo hướng chính quyền điện tử gắn với hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Giảm tối đa thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính. Tăng cường phân cấp, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị. Giai đoạn 2021-2025 tỷ lệ chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hàng năm đạt 80%. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Công khai, minh bạch giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân, quan tâm giải quyết tốt các lợi ích, chăm lo đời sống Nhân dân, củng cố lòng tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ba là, Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức CT- XH

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp Nhân dân, đoàn viên, hội viên; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vì sự nghiệp phát triển toàn diện, bền vững của huyện. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong huyện theo Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, đoàn viên, hội viên.

Bốn là, Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành huyện công nghiệp. Giữ vững thành quả và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

- Đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế:

Chuyển mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, trọng tâm là phát triển các ngành dịch vụ, du lịch, tăng năng suất lao động dựa trên khoa học công nghệ; nâng cao năng lực quản trị; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đẩy nhanh ứng dụng thành quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất, kinh doanh và quản lý xã hội. Tập trung phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, văn hóa, con người Tam Dương.

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo quy hoạch, ưu tiên công nghiệp công nghệ chế biến nông sản. Thực hiện tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ ưu đãi thu hút đầu tư. Quản lý chặt chẽ các hoạt động xây dựng theo quy hoạch. Tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phù hợp với xu thế phát triển chung của tỉnh. Khuyến khích phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao và phục vụ phát triển công nghiệp với nhiều loại hình, quy mô và thành phần kinh tế. Đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, các khu công nghiệp hiện có, xúc tiến thu hút đầu tư lấp đầy diện tích đất cho thuê, bổ sung quy hoạch thêm các khu, cụm công nghiệp. Tập trung thu hút đầu tư phát triển hạ tầng, tranh thủ các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh để phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Thu hút đầu tư xây dựng các cơ sở công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh sạch: Điện tử, điện lạnh, công nghệ sinh học.

Trên cơ sở những lợi thế của huyện, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu các ngành trong sản xuất nông nghiệp đi đôi với đổi mới phương thức tổ chức sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, thực phẩm sạch, chất lượng cao. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng nông nghiệp, quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh (lúa, rau màu, chăn nuôi, thủy sản); dồn thửa đổi ruộng; thực hiện chính sách khuyến nông, hỗ trợ vốn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Phấn đấu xây dựng từ 01 đến 02 nông sản chủ lực của huyện có thương hiệu. Duy trì, phát triển các vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa có lợi thế cạnh tranh để xây dựng thương hiệu, như: Rau, củ, quả an toàn ở Kim Long, Vân Hội, An Hòa, Thị trấn Hợp Hòa...; phát triển các mô hình sản xuất rau, hoa, quả trong nhà lưới, nhà kính tại các xã, thị trấn: Hợp Thịnh, Vân Hội, Duy Phiên, Thị trấn Hợp Hòa....

Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp dưới các hình thức quy mô tập trung trang trại, gia trại, gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm: Chăn nuôi lợn tại các xã Hoàng Lâu, Đồng Tĩnh...; chăn nuôi gà thịt, gà đẻ trứng có quy mô lớn tại các xã: Thanh Vân, Hướng Đạo, Kim Long, Hoàng Hoa,.... Hình thành một số mô hình chăn nuôi tạo ra sản phẩm đặc sắc mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trứng vịt xanh tại xã Thanh Vân; mô hình chăn nuôi gà hữu cơ tại các xã Hoàng Hoa, Hướng đạo...

Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ; tổ chức, sắp xếp lại mạng lưới thương mại gắn với quy hoạch đô thị; cải tạo, nâng cấp và xây mới hệ thống chợ dân sinh trên địa bàn. Tạo điều kiện về mặt bằng và kêu gọi các doanh nghiệp có vốn, kinh nghiệm và uy tín để phát triển một số trung tâm thương mại, dịch vụ lớn. Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả; triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo kinh doanh đúng pháp luật, ngăn chặn các hiện tượng kinh doanh trốn thuế, hàng lậu, hàng giả.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các thành phần kinh tế, chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ:

Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, tiếp cận đất đai, giảm chi phí gia nhập thị trường; giải quyết kịp thời các vướng mắc, kiến nghị hợp lý của các nhà đầu tư. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các dự án chậm tiến độ đã cam kết; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, kiên quyết thu hồi các dự án kéo dài, không đủ năng lực triển khai.

Khuyến khích, hỗ trợ để hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp lớn đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân.

- Nâng cao chất lượng lập, quản lý và thực hiện quy hoạch. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành huyện công nghiệp. Giữ vững thành quả và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu:

Làm tốt quy hoạch và phát triển đô thị. Phối hợp đảm bảo trong công tác tổ chức lập và triển khai thực hiện quy hoạch. Nâng cao chất lượng lập quy hoạch đô thị gắn với tăng cường quản lý thực hiện quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị. Kiên quyết xử lý vi phạm của chủ đầu tư, cơ quan quản lý liên quan đến quản lý phát triển đô thị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý xây dựng.

Tiếp tục huy động các nguồn vốn để đẩy mạnh đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại. Trong giai đoạn 2021-2025, tập trung đầu tư một số công trình hạ tầng trọng điểm để tạo thế và động lực phát triển cho giai đoạn tiếp theo:

Hạ tầng giao thông: Tiếp tục đề nghị Trung ương, Tỉnh quan tâm đầu tư nút giao IC5 nối QL 2C với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đồng thời đẩy mạnh hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông: Đường vành đai Khu công nghiệp; đường nối Khu công nghiệp Tam Dương 1 – Khu Công nghiệp Tam Dương 2; đường vành đai 2 từ QL2C – Quán Tiên; đường tránh phía Đông thị trấn Hợp Hòa để tạo động lực, thu hút đầu tư phát triển và thu hút đầu tư cụm công nghiệp Hợp Thịnh, cụm công nghiệp Hoàng Lâu, Khu công nghiệp Tam Dương 1, khu 2;  KCN Tam Dương 2, Khu A và các khu đất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thuê ở xã Kim Long.

Hạ tầng đô thị: Đẩy mạnh phát triển 02 khu đô thị mới ở thị trấn Hợp Hòa, gồm: Khu đô thị phía Nam (tuyến đường Quốc lộ 2C đi cầu Bì La) nằm bên phía đường tránh phía tây thị trấn Hợp Hòa và Khu đô thị phía bắc đường từ (Quốc lộ 2C đi cầu Bì La) nằm 2 bên đường tránh phía tây thị trấn Hợp Hòa.

Chỉnh trang hạ tầng đô thị 01 thị trấn Hợp Hòa và 02 xã quy hoạch, xây dựng thị trấn là Hợp Thịnh, Kim Long; 02 xã quy hoạch đô thị loại V (Vân Hội, Hoàng Đan); khu công viên cây xanh quảng trường; hạ tầng kỹ thuật, điện chiếu sáng; vỉa hè; cây xanh; hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và hệ thống cấp nước sạch ...

Hạ tầng giáo dục: Xây dựng Trường Mầm non Tam Dương tại địa điểm mới theo đề án phát triển giáo dục xây dựng trường chất lượng cao; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đảm bảo đủ số phòng học, 100% phòng học kiên cố, đáp ứng đủ nhu cầu học tập của học sinh và xây dựng thêm từ 1 đến 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

Hạ tầng cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, Hoàng Lâu; khu công nghiệp Tam Dương I (Khu 2).

Hoàn thiện các hồ sơ đề nghị công nhận huyện nông thôn mới và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến 2025, có từ 4 - 6 xã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 50% số thôn được công nhận đạt chuẩn thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và có từ 2- 3 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu và huyện được công nhận huyện nông thôn mới trước năm 2025. Đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình mỗi xã 01 sản phẩm OCOP.

- Cải thiện môi trường đầu tư; khai thông nguồn lực, tháo gỡ nút thắt trong phát triển kinh tế:

Phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh trong việc tập trung sửa đổi, bổ sung tháo gỡ những cơ chế, chính sách cản trở phát triển các nguồn lực của tỉnh; trọng tâm là lĩnh vực đất đai, thủ tục thu hút đầu tư, ứng dụng KH -CN; cơ chế chính sách xã hội hoá; đào tạo nguồn nhân lực, thu hút và sử dụng nhân tài, chuyên gia kỹ thuật cao, rà soát xây dựng lại cơ chế phân bổ nguồn vốn theo hướng tập trung, có trọng tâm trọng điểm, gắn trách nhiệm người đứng đầu; thu hút dự án có quy mô vốn lớn, giá trị gia tăng cao, hàm lượng công nghệ cao, sử dụng lao động và đất thấp, tăng cường thu hút các dự án đầu tư theo hình thức PPP.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài theo hướng có chọn lọc theo đúng tinh thần Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị. Hạn chế tối đa thu hút đầu tư các lĩnh vực khai thác khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên, sử dụng nhiều đất đai.

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; chỉ số CCHC cấp huyện; chỉ số áp dụng công nghệ thông tin; chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, lấy sự hài lòng của Nhân dân là thước đo trong hoạt động các cấp ủy đảng, chính quyền.

Quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chủ động tạo quỹ đất phát triển thương mại, dịch vụ, đô thị; vận dụng các cơ chế chính sách cho giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để đấu giá, thu hút đầu tư. Sử dụng linh hoạt các nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư kết cấu hạ tầng, bồi thường giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB các dự án trên địa bàn huyện; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và có phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương đối với công tác bồi thường GPMB, nhất là các dự án lớn, trọng điểm đầu tư trên địa bàn huyện.

Tiếp tục cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả, linh hoạt trong sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Cơ cấu lại chi ngân sách địa phương theo hướng tăng hợp lý tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên gắn với đổi mới mạnh mẽ khu vực sự nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ và tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu quả chi ngân sách. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc sử dụng nguồn lực.

Năm là, Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt chính sách xã hội, thực hiện tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc phát triển các lĩnh vực văn hóa-xã hội gắn với kiểm soát chặt chẽ đại dịch Covid-19

- Tập trung xây dựng và phát triển văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững:

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Thông tri số 25-TT/TU ngày 24/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 02-KH/HU ngày 09/9/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo; phê phán, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, mê tín, dị đoan và lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng để trục lợi. Nâng cao hiệu quả quản lý, đấu tranh, ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập vào huyện (kể cả trên không gian mạng). Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa.

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong huyện, các nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội. Gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch. Tập trung xây dựng con người Tam Dương hướng đến chân - thiện - mỹ, có tinh thần tự lực, tự cường, có ý chí, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực. Xây dựng chuẩn mực văn hóa ứng xử trong lãnh đạo, văn hóa công sở, văn hóa kinh doanh.

Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xây dựng gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa; nhân rộng các điển hình về nếp sống văn minh trong đời sống văn hoá dân cư. Xây dựng chuẩn mực văn hoá ứng xử trong lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp, văn hoá kinh doanh, văn hóa doanh nhân; khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống thôn bản làng, các hương ước, qui ước…. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, thể dục, thể thao và các hoạt động thông tin, cổ động.

- Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 20/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 – 2025.

Sắp xếp, phát triển mạng lưới trường học công lập ổn định theo chủ trương định hướng tinh gọn hợp lý, chất lượng; khuyến khích phát triển các loại hình giáo dục ngoài công lập, nhất là ở bậc học mầm non và các trung tâm tin học, ngoại ngữ chất lượng cao. Tập trung nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của các cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao và chuẩn quốc gia, phấn đấu đến năm 2025 tăng số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II từ 1 đến 3 trường. Nâng cao chất lượng và bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, phấn đấu đến năm 2025 có 100% giáo viên đạt chuẩn trở lên, trong đó tỷ lệ trên chuẩn bậc mầm non từ 92% trở lên, cấp tiểu học, trung học cơ sở từ 3,8% trở lên (Theo Luật Giáo dục năm 2019). Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học, bậc học, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục; phấn đấu đến năm 2025 chất lượng giáo dục huyện ổn định trong nhóm giữa các huyện, thành trong tỉnh. Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, phát triển các hoạt động khuyến học, khuyến tài, các trung tâm học tập cộng đồng.

- Phát triển hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân:

Tổ chức triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc ​và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới. Tiếp tục rà soát và nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế dự phòng từ tuyến huyện đến xã, thị trấn, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa huy động tối đa nguồn lực đầu tư từ xã hội cho lĩnh vực y tế. Khuyến khích phát triển các loại hình y tế, khám chữa bệnh ngoài công lập. Chú trọng phát triển nhân lực y tế có trình độ cao, tay nghề giỏi. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tăng cường trách nhiệm và hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động hành nghề y dược tư nhân; an toàn thực phẩm; xử lý chất thải, bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế. Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu đến năm 2025 có trên 95% dân số tham gia Bảo hiểm y tế.

- Tiếp tục đảm bảo vững chắc an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân:

Nâng cao hiệu quả dự báo nguồn cung lao động; nâng cao chất lượng các hoạt động giới thiệu việc làm đáp ứng thị trường lao động có tính nguyên tắc; đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài, hướng vào các thị trường có thu nhập cao, an toàn.

Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn công tác đào tạo với thị trường lao động, việc làm bền vững, an sinh xã hội. Thực hiện công khai, minh bạch, đầy đủ các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; nâng cao đời sống người có công và thân nhân của họ được thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước. Đẩy mạnh các phòng trào “đền ơn đáp nghĩa”.

Tập trung triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 25-CTr/HU ngày 03/7/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 12/3/2020 của Tỉnh ủy về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai đồng bộ các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo bền vững. Kịp thời triển khai các chính sách trợ cấp thường xuyên, đột xuất đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Chú trọng công tác phát triển toàn diện trẻ em; thực hiện đầy đủ quyền trẻ em. Thực hiện hiệu quả mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

- Tăng cường thông tin và truyền thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong việc định hướng, triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền. Quản lý chặt chẽ cơ quan tuyên truyền trên địa bàn huyện; cung cấp thông tin kịp thời chính thống cho báo chí…

Phát triển hạ tầng thông tin truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin với tầm nhìn dài hạn, tổng thể, tận dụng tối đa các hạng mục đã được đầu tư. Thu hút các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông.

Khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng mạng 4G, 5G. Tăng cường hạ tầng kỹ thuật an toàn, an ninh mạng và triển khai ứng dụng các công nghệ mới, chất lượng dịch vụ cao phục vụ chuyển đổi số hướng đến kinh tế số, xã hội số phát triển ổn định, bền vững. 

Thường xuyên đổi mới nội dung, cách thức thông tin, tuyên truyền. Chủ động cung cấp thông tin chính thống lên mạng, gắn với việc quản trị, điều hành chặt chẽ nội dung theo đúng quy định của pháp luật.

- Thúc đẩy ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ:

Triển khai các giải pháp tăng cường xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là đầu tư từ doanh nghiệp. Xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân ứng dụng, đổi mới công nghệ. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường:

Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tập trung rà soát, xây dựng kịp thời các cơ chế, chính sách quản lý về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn phát triển của địa phương. Kiên quyết xử lý khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai theo kế hoạch của UBND huyện, không để phát sinh vi phạm mới.

Nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đồng bộ với quy hoạch xây dựng, kế hoạch đầu tư công. Làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giá đất đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và các chế độ chính sách của nhà nước, không để ách tắc, kéo dài. Đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân và doanh nghiệp.

Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, đưa hành động bảo vệ môi trường trở thành thói quen, tự giác của người dân; gắn kết chặt chẽ giữa bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế - xã hội; kiên quyết từ chối các dự án đầu tư nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, nilon dùng một lần. Tiếp tục thực hiện đảm bảo việc cải tạo hệ thống nước thải sinh hoạt trong khu dân cư, phát huy vai trò tự giác, tự quản của người dân về bảo vệ môi trường.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hướng dẫn xây dựng các công trình xử lý nước hộ gia đình, công trình vệ sinh, bảo vệ nguồn nước và môi trường.

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ động xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn. 

6. Xây dựng củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại

    - Xây dựng củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội:

Triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về các chiến lược quốc phòng, an ninh. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, chống phá của các thế lực thù địch.

Chủ động nắm, đánh giá, dự báo chính xác tình hình; tham mưu, phối hợp giải quyết tốt những phát sinh phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự, giữ vững sự ổn định chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; nắm chắc tình hình, chủ động dự báo, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, phấn đấu 100% tin báo tố giác tội phạm. Kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%, tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt trên 75%. Riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm ma túy. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thúc đẩy và nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, kiềm chế tai nạn giao thông và cháy nổ. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh gắn với đẩy mạnh thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng trên địa bàn huyện. Chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ huyện; thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực của địa phương đáp ứng yêu cầu trong các tình huống quốc phòng, an ninh theo phương châm “4 tại chỗ”.

Xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện. Thực hiện tốt công tác tuyển quân và công tác động viên theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội.

- Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại trong tình hình mới:

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế. Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền các sự kiện chính trị - đối ngoại quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện; tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của tỉnh, của huyện, các thành tựu trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của huyện.

Đấu tranh có hiệu quả đối với những âm mưu, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Lê Văn Hoá tổng hợp – Nguồn BTG Huyện uỷ

 

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang