MTTQ huyện Tam Dương Giám sát xã Kim Long, Hoàng Đan thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về chế độ, chính sách

22/10/2021

Trong hai ngày 21,22/10/2021, Đoàn giám sát Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Dương do đồng chí Nguyễn Hải Đăng – Phó Chủ tịch MTTQ huyện làm trưởng đoàn, tiến hành tổ chức giám sát kết quả việc thực hiện chế độ, chính sách đảm bảo cho các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã theo quy định tại hai xã: Kim Long và Hoàng Đan.

Đ/c Nguyễn Hải Đăng - P.Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện làm việc với xã Hoàng Đan

Theo đó, Đoàn giám sát kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện 04 Nghị quyết và một số cơ chế chính sách đặc thù của địa phương, Cụ thể: Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 về Quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn; Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 về Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn; Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 về Quy định một số nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã; Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn; Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Tam Dương; Các cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương cho hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn.

Qua kiểm tra giám sát thực tế hai đơn vị xã Kim Long, Hoàng Đan, Đoàn giám sát đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của UBND 02 xã đã triển khai thực hiện chi đúng, đủ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên cần đảm bảo kịp thời hơn không để chậm muộn; cần có hỗ trợ thêm dành cho hoạt động để đáp ứng đảm bảo cáo phong trào ở cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

                                                           

                                                                                Nguyễn Hải Đăng

                                                                      UBMTTQ VN huyện Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang