Tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

10/08/2021

Thực hiện các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và BTG Tỉnh uỷ, Ban biên tập Cổng thông tin Giao tiếp điện tử huyện Tam Dương tổng hợp các nội dung để các cơ quan tuyên truyền của huyện, các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện, cụ thể là:

Một là, Tuyên truyền Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến các tầng lớp nhân dân và toàn thể xã hội nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của người Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong việc tiêu dùng hàng Việt Nam. Thường xuyên đăng tải các tin, bài về hoạt động sản xuất, kinh doanh, giá cả, thị trường; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được người tiêu dùng ưa thích.

Hai là, Tuyên truyền Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh: Tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phòng ngừa, ứng phó khi có cháy lớn xảy ra. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp Nhân dân về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là các sự cố cháy lớn tại nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư và các biện pháp phòng tránh, biện pháp tự thoát nạn và tích cực tham gia ứng phó khi cháy, nổ xảy ra. Tăng cường các tin, bài, phóng sự tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nguy cơ gây cháy, hướng dẫn các biện pháp chữa cháy, tự thoát nạn và cứu người trong đám cháy. Thông tin, định hướng dư luận về những sự cố cháy lớn xảy ra trên địa bàn.

Ba là, Tuyên truyền Kế hoạch hỗ trợ chế phầm vi sinh xử lý rơm rạ trên cây lúa giai đoạn 2022-2024: Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính từ canh tác lúa, thu gom xử lý rơm rạ. Tuyên truyền về nội dung kế hoạch hỗ trợ chế phẩm vi sinh xử lý rơm rạ trên cây lúa, vận động người dân sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý rơm rạ, cải tạo đất, giúp cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt và tăng hiệu quả trồng lúa.

Bốn là, Tuyên truyền các hoạt động liên quan đến động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Công ước quốc tế về bảo vệ, phát triển, bảo tồn thiên nhiên, quản lý động vật hoang dã; thực trạng bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam, nhất là thực trạng săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm; vai trò, ý nghĩa, tác dụng của động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm đối với gìn giữ môi trường và đảm bảo đa dạng sinh thái; trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia bảo tồn động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Giới thiệu các mô hình, xu hướng sản xuất xanh, lối sống xanh, tiêu dùng xanh tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật, thực vật trong toàn xã hội. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: tờ rơi, tờ gấp, tài liệu tuyên truyền; tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở,…

 

Hà Lê tổng hợp

                                 Nguồn Sở Thông tin và Truyền thông

 

Các tin đã đưa ngày: