Những chuyển biến tích cực trong thực hiện quy chế dân chủ ở huyện Tam Dương

04/06/2020

Trong những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Tam Dương luôn có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

          Để đạt hiệu quả thiết thực, huyện Tam Dương đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Huyện cũng đã thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và phong trào “Tam Dương Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

          Công tác tuyên truyền phổ biến quy chế dân chủ được coi trọng, nhằm phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân, đưa chủ trương của Đảng và Nhà nước về “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” vào thực tế cuộc sống. Tính từ năm 2012 đến nay, hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở đã phát thanh 122 buổi tuyên truyền các văn bản hướng dẫn và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban chỉ đạo quy chế dân chủ huyện cấp phát 765 bộ tài liệu đến cơ sở. Huyện cũng đã phối hợp với Ban chỉ đạo quy chế dân chủ tỉnh, các phòng, ban ngành, đoàn thể tổ chức 35 buổi tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thu hút gần 3.500 học viên tham gia. Thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, toàn huyện đã tổ chức 21 hội nghị với 1.573 đại biểu tham gia, cấp phát 27.960 bộ tài liệu đến hộ dân cư. Kết quả, ghi nhận 584 lượt ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân.

          Trong thi hành pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (gọi tắt là pháp lệnh 34) đã tạo nên bầu không khí dân chủ, công khai ở cơ sở; ý thức làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của mỗi người dân được khơi dậy và nâng cao, tạo nên động thực mới thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Huyện đã thực hiện công khai 4.796 lượt thông báo thông qua hội nghị, phát tin trên hệ thống truyền thanh, Cổng Thông tin giao tiếp điện tử, niêm yết công khai tại trụ sở HĐND và UBND các xã, thị trấn về các nội dung: chủ trương chính sách, pháp luật; Nghị quyết HĐND, Quyết định của UBND các cấp; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của cơ sở; những định mức về mức thu các loại thuế, phí, lệ phí, các nghĩa vụ khác … Cùng với đó, có tổng số 16.124 lượt các nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi; xây dựng hương ước, quy ước làng văn hóa … Có 8.731 lượt nội dung nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định về Dự thảo Nghị quyết của HĐND xã, thị trấn; Dự thảo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm; phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất và phát triển ngành nghề … Có 4.567 cuộc giám sát của nhân dân với 40.000 lượt người tham gia kiểm tra, giám sát về các nội dung: Hoạt động của HĐND, UBND, Chủ tịch HĐND, UBND, các đại biểu HĐND và cán bộ, công chức UBND; dự toán, quyết toán ngân sách xã … Ngoài ra, các nội dung của Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN, ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều: 11,16,22,26 của Pháp lệnh số 34 được các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả tích cực: 100% các cuộc họp thôn, tổ dân phố được thực hiện đúng quy định, tỷ lệ cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình đến dự các cuộc họp thôn, tổ dân phố luôn đạt khoảng 80% tổng số cử tri. Việc tiến hành bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND cấp xã bầu được thực hiện đúng quy định. MTTQ và các đoàn thể cấp xã luôn là lực lượng nòng cốt thực hiện dân chủ ở cơ sở, đã phối hợp vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Các quy ước, hương ước thôn bản”, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”. Công tác tiếp dân, hòa giải được thực hiện tốt, qua đó kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở.

          Trong thi hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được triển khai, thực hiện tốt. Huyện đã thực hiện những việc công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết như: Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị; kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng của cơ quan, đơn vị; kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí hàng năm cửa cơ quan, đơn vị; tài sản, trang thiết bị của cơ quan, đơn vị … Đồng thời, công khai công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; khe thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu; các đề án, dự án và việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan …

          Có thể nói, việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Tam Dương; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm cho nhân dân nhận thức đúng hơn về quyền và nghĩa vụ của mình, tạo ra bước chuyển biến mới tích cực về xây dựng cộng đồng dân cư. Đồng thời, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức theo hướng sát dân, trọng dân và phát huy quyền làm chủ và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân; kỷ cương pháp luật được tăng cường; nội quy, kỷ luật hành chính được thực hiện tốt, nội bộ cơ quan luôn phát huy tinh thần đoàn kết …

Lê Hường

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: