Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hiến máu tình nguyện năm 2019 (30/06/2020)

Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hiến máu tình nguyện năm 2019

Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh về tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện công tác hộ tịch năm 2018-2019 (30/06/2020)

Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh về tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện công tác hộ tịch năm 2018-2019

Quyết định số 1422/QĐ-CT ngày 18/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thưởng tiền cho học sinh, giáo viên đạt thành tích cao năm học 2019 - 2020 (30/06/2020)

Quyết định số 1422/QĐ-CT ngày 18/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thưởng tiền cho học sinh, giáo viên đạt thành tích cao năm học 2019 - 2020

Quyết định số 2849/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong ... (19/11/2019)

Quyết định số 2849/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong ...

Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh về tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở (19/11/2019)

Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh về tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở

Quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của UBND tỉnh về tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019 (19/11/2019)

Quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của UBND tỉnh về tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh về thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của Chính phủ (19/11/2019)

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh về thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của Chính phủ
Các tin đã đưa ngày: