Đấu thầu Xây lắp hạ tầng kỹ thuật khu đất ở dịch vụ và đấu giá QSD đất tại thôn Hương Đình, xã An Hòa, huyện Tam Dương (giai đoan 1)

06/06/2020

Xây lắp hạ tầng kỹ thuật khu đất ở dịch vụ và đấu giá QSD đất tại thôn Hương Đình, xã An Hòa, huyện Tam Dương (giai đoan 1)

THÔNG TIN CHUNG

 

 Số TBMT 20200617783   -   00 Thời điểm đăng tải  06/06/2020 08:05
 Số hiệu KHLCNT 20200613825
 Tên KHLCNT Kế hoạch LCNT dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở dịch vụ và đấu giá QSD đất tại thôn Hương Đình, xã An Hòa, huyện Tam Dương (giai đoan 1)
 Lĩnh vực  Xây lắp
 Bên mời thầu Z082716 - Ủy ban nhân dân xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
 Chủ đầu tư UBND xã An Hòa, địa chỉ: Xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại/fax: 0211.3833021.
 Tên gói thầu Xây lắp
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án HTKT khu đất ở dịch vụ và đấu giá QSD đất tại thôn Hương Đình, xã An Hòa, huyện Tam Dương (giai đoan 1)
 Chi tiết nguồn vốn Nguồn vốn ngân sách xã An Hòa (từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất tại chỗ) và các nguồn vốn khác do chủ đầu tư huy động.
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 15 Tháng
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 06/06/2020 - 08:05 Đến ngày  16/06/2020 - 08:30
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Vĩnh Phúc
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 16/06/2020 - 08:30
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 8.438.550.000 VND (Tám tỷ bốn trăm ba mươi tám triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 120.000.000 VND (Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
Ban ve TK Huong Dinh.pdf

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

 

 

Các tin đã đưa ngày: