Kinh tế Tam Dương

12/09/2013

Quy mô kinh tế huyện Tam Dương ước năm 2010 tăng gấp 2,82 lần so với 2005. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 ước đạt 19 triệu đồng/người (giá thực tế). Tăng trưởng của ngành nông nghiệp đạt mức khá bình quân thời kỳ, cao hơn bình quân của tỉnh, toàn vùng và cả nước. Tam Dương là một huyện có khoảng 50% giá trị gia tăng do ngành nông nghiệp đóng góp.

Kinh tế Tam Dương

1. Tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế

1.1. Tăng trưởng kinh tế

      - Giai đoạn (2001-2005) thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã  hội của huyện Tam Dương theo nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 26 nhiệm kỳ (2001-2005) và qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện (2001-2010),  kinh tế huyện Tam Dương có sự phát triển khá ổn định. Tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 13,3%/năm, trong đó nhóm ngành nông lâm-thủy sản tăng 6,6%/năm, công nghiệp-xây dựng tăng 21,5%/năm, thương mại-dịch vụ tăng 14,5%/năm. Qui mô kinh tế huyện năm 2005 tăng gấp 1,72 lần so với năm 2000. Thu nhập bình quân đầu người năm 2000 đạt 2,04 triệu đồng, năm 2005 đạt 5,8 triệu đồng (giá thực tế)

       - Giai đoạn (2006-2010), thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 27, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức như diễn biến phức tạp các dịch bệnh và thời tiết, biến động của giá cả vật tư,  kinh tế - xã hội trên địa bàn Huyện tiếp tục phát triển và đạt tốc độ tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2006-2010 ước đạt 23,39%/năm, cao hơn giai đoạn 2001-2005 đạt 11,5%/năm. Như vậy so với mục tiêu đại hội 27 đề ra tăng trưởng (15%/năm) thực hiện vượt 8,39%; quy hoạch đề ra tăng trưởng bình quân 20%/năm thực hiện vượt 3,39%. Trong đó, khu vực các ngành nông - lâm - thuỷ sản thực hiện đạt tốc độ tăng trưởng 16,9%/năm, mục tiêu đại hội 27 Đảng bộ huyện đề ra tăng trưởng bình quân 6%/năm, vượt 10,9% so với mục tiêu Đại hội 27 đề ra. Chuyển dịch cơ cấu Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản không đạt mức chỉ tiêu đại hội đề ra. Khu vực các ngành dịch vụ tăng trưởng đạt 28,15%/năm; so với mục tiêu đại hội Đảng bộ 27 đề ra tăng vượt  7,15. So với mục tiêu quy hoạch đề ra đối với nhóm ngành dịch vụ tăng trưởng bình quân 21%/năm, thực hiện vượt 7,4%. Khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng trưởng bình quân đạt 29,7%/năm, thấp hơn so với chỉ tiêu đại hội Đảng bộ 27 đề ra 0,3%.

       Quy mô kinh tế huyện Tam Dương ước năm 2010 tăng gấp 2,82 lần so với 2005. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 ước đạt 19 triệu đồng/người (giá thực tế).

        Tăng trưởng của ngành nông nghiệp đạt mức khá bình quân thời kỳ, cao hơn bình quân của tỉnh, toàn vùng và cả nước. Tam Dương là một huyện có khoảng 50% giá trị gia tăng do ngành nông nghiệp đóng góp.

         Thành tựu to lớn trong tăng trưởng kinh tế của Tam Dương giai đoạn (2006-2010) đạt được tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất cao hơn so với bình quân chung của toàn tỉnh Vĩnh Phúc được thể hiện ở biểu sau :

Biểu 1Tăng trưởng giá trị sản xuất Tam Dương (2001-2005), (2006-2010) so sánh với tăng trưởng chung

               toàn tỉnh.

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

2001-2005

2006-2010

Vĩnh Phúc

Tam Dương

Vĩnh Phúc

Tam Dương

1.

     Tăng trưởng GTSX chung

%

15,5

13,3

19,61

23,39

 

      Trong đó:

 

 

 

 

 

 

      Nông nghiệp -Lâm nghiệp -Thuỷ sản

 

6,3

6,6

6,19

16,0

 

      Công nghiệp - Xây dựng

 

22,6

21,5

21,14

29,7

 

      Dịch vụ

 

13,7

14,5

17,25

28,15

2.

    Thu nhập bình quân đầu người/năm  (2005, 2010)

Trđ/giá h/hành

8,99

5,8

29,1

19,

Nguồn: Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc, thống kê huyện Tam Dương

         So sánh tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất  của Tam Dương với toàn tỉnh Vĩnh Phúc ở cả 2 thời kỳ (2001-2005), (2006-2010) cho thấy kinh tế huyện Tam Dương đã có sự phát triển tăng trưởng vượt bậc. Thời kỳ (2001-2005) tăng trưởng của huyện thấp hơn toàn tỉnh, nhưng sang đến thời kỳ (2006-2010), tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất  của huyện đã cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của toàn tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người của huyện ước năm 2010 đạt 19 triệu đồng tăng 12,3 triệu đồng so với năm 2005, đạt 2/3 so với mức bình quân chung của toàn tỉnh. Như vậy Tam Dương vẫn nằm ở tốp các địa phương nghèo của tỉnh.

1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

       Với xuất phát điểm về trình độ phát triển kinh tế còn thấp, kinh tế của huyện Tam Dương chủ yếu vẫn dựa vào nông nghiệp, nông thôn, nông dân là lực lượng lao động chủ yếu. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn giai đoạn (2001-2005) chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện còn chậm. Năm 2002 cơ cấu kinh tế huyện Tam Dương tính theo giá trị sản xuất của 3 nhóm ngành cơ bản: nông lâm thủy sản chiếm tỉ trọng 58,2% , công nghiệp xây dựng 21,1%, thương mại dịch vụ 20,7%. Năm 2005 nhóm ngành nông lam thủy sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất 47,9%, công nghiệp xây dựng 29,3%, thương mại dịch vụ 22,8%. Giai đoạn (2006-2010) cơ cấu kinh tế Tam Dương chuyển dịch tích cực hơn theo hướng tăng nhanh tỉ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm mạnh tỉ trọng Nông -lâm nghiệp, thuỷ sản. Kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Tam Dương (2001-2010) được phản ánh qua biểu sau:

Biểu 2: Cơ cấu giá trị sản xuất huyện Tam Dương 2001-2010, so sánh cơ cấu giá trị sản xuất tỉnh Vĩnh Phúc

                                                            Đơn vị tính: %

TT

Chỉ tiêu

2000

2005

2006

2007

2008

2009

Ước 2010

1.

Cơ cấu GTSX  Tam Dương

100

100

100

100

100

100

100

1.1

Công nghiệp-XD

21,1

30,20

31,25

32,97

30,68

34,45

41,96

1.2

Thương mại-dịch vụ

20,7

22,47

23,08

24,10

24,77

26,68

21,15

1.3

Nông Lâm-thuỷ sản

58,2

47,33

45,67

42,94

44,55

38,87

36,89

2

Cơ cấu GTSX toàn tỉnh Vĩnh Phúc

 

100

 

 

    

 

100

2.1

Công nghiệp – Xây dựng

40,68

78,82

79,72

81,84

79,40

79,32

 

2.2

Nông, lâm-Thuỷ sản

28,94

9,29

8,39

7,08

9,52

8,1

 

2.3

Thương mại – Dịch vụ

30,38

11,89

11,89

11,08

11,08

12,58

 

(Nguồn: Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc, thống kê huyện Tam Dương)

        Nếu tính theo cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đã tăng từ 30,2% (năm 2005) lên 41,96% (ước 2010); nông, lâm, thuỷ sản giảm từ 47,33% (năm 2005) xuống còn 36,89 (ước năm 2010); Thương mại - dịch vụ tăng từ 22,47%  giảm còn 21,15% (ước 2010). So với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 đề ra đến 2010. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện (Công nghiệp - xây dựng 41,1%, thương mại - dịch vụ 28,4%, Nông, Lâm, Thuỷ sản: 30,5%) thì giai đoạn (2006-2010) chuyển dịch cơ cấu không đạt được mục tiêu đại hội đề ra. Theo quy hoạch tổng thể 2006-2010 đề xuất phương án chọn chuyển dịch cơ cấu tích cực ở cuối thời kỳ 2010 là : Công nghiệp - Xây dựng 41,07%, Nông, Lâm, Thuỷ sản: 14,3%; thương mại - Dịch vụ 27,2%.  Như vậy, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện còn thấp so với mục tiêu quy hoạch lựa chọn.

        Nguyên nhân chủ yếu  tác động đến chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất chậm đạt mục tiêu đề ra là do cơ chế và chính sách thu hút đầu tư công nghiệp, xây dựng trên địa bàn huyện chưa hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài địa bàn đến đầu tư tại Tam Dương. Lợi thế về vị trí địa lý, thuận lợi về hạ tầng giao thông huyện Tam Dương vẫn kém hơn so với các huyện Bình xuyên, Thị xã Phúc Yên và Thành phố Vĩnh Yên.

2. Thu, chi ngân sách

      Thu chi ngân sách trên địa bàn huyện được quản lý chặt chẽ và tận dụng các nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ. Việc phân cấp quản lý ngân sách theo đúng các quy định của nhà nước, từng bước nâng cao trách nhiệm quản lý của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở giai đoạn (2001-2005) quy mô tổng thu ngân sách trên địa bàn Tam Dương không lớn như các huyện khác của tỉnh, nhưng cũng tăng khá. Năm 2005 đạt 18.950 triệu đồng, tăng gấp 2,5 lần so với thu của năm 2002. Cơ cấu thu ngân sách trên địa bàn huyện Tam Dương chủ yếu từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thu từ kinh tế dịch vụ ngoài quốc doanh, thu ngân sách từ kinh doanh, sản xuất chiếm tỷ lệ thấp. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện giai đoạn 2006-2010 bình quân  đạt 91.623 triệu đồng, tăng 71.623 triệu đồng so với mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện 27 đề ra. Thu Ngân sách trên địa bàn ước năm 2010 đạt 250.580  triệu đồng gấp 4,59 lần so với năm 2005 vượt chỉ tiêu đại hội đề ra là hàng năm tốc độ tăng thu ngân sách từ 15-20%. Thu từ kinh tế huyện còn chiếm tỉ lệ nhỏ như năm 2010 mới đạt 53.000 triệu, tăng 9,3 lần so với 2005 và  chiếm tỉ lệ 11,7% tổng thu trên địa bàn.

       Chi ngân sách trên địa bàn luôn bảo đảm kịp thời các yêu cầu chi cho sự nghiệp phát triển xã hội và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn bao gồm cả những vấn đề y tế, giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Hoạt động thu chi ngân sách hàng năm đều thực hiện đúng luật ngân sách nhà nước.

 

(Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện

Tam Dương định hướng đến 2020 và tầm nhìn đến 2030)

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang