Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW

27/06/2014

        Ngày 24 tháng 6 năm 2014, Huyện ủy Tam Dương tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở sở (1998-2014) và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

       Tới dự hội nghị, về phía Tỉnh ủy có đống chí Nguyễn Văn Bình – Phó trưởng ban dân vận; đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh – Phó trưởng ban Tuyên giáo; Huyện ủy tam Dương có đồng chí Hà Quang Tiến – TUV – Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Quang – Phó bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Phùng Đắc Chiến – UVBTV – Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng; các đồng chí bí thư, phó bí thư các xã, thị trấn và các đồng chí bí thư các chi đảng bộ cơ sở.

                         Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII)                                     và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW 

       Thay mặt Huyện ủy Tam Dương đồng chí Vũ Thu Hà – UVBTV – Trưởng Ban dân vận trình bày Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở sở (1998-2014); Đồng chí Lê Xuân Bình – UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo trình bày Báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

       Qua 15 năm thực hiện QCDC ở cơ sở, một chủ trương đúng đắn và hợp với lòng dân của Đảng và Nhà nước ta đã đáp ứng kịp thời  tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của nhân dân, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng.

       Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân, từ đó xây dựng ý thức tự giác trong việc thực hiện các quyền, và trách nhiệm của công dân góp phần vào xây dựng kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương, đặc biệt tạo bước chuyển biến mới, tích cực về xây dựng đời sống cộng đồng dân cư, làm thay đổi các phương án tổ chức sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi, xây dựng quy ước, hương ước, thực hiện nếp sống văn minh, môi trường sạch đẹp góp phần quan trọng trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

       Thực hiện QCDC cũng đã làm chuyển biến nhận thức của từng cán bộ đảng viên về phát huy quyền dân chủ trực tiếp, củng cố lòng tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

       Thực hiện QCDC góp phần đổi mới phương thức, năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên. Thực hiện QCDC làm thay đổi lề lối làm việc, chấn chỉnh tác phong của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo hướng sát dân, trọng dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

        Từ những kết quả của việc thực hiện QCDC trong những năm qua của huyện Tam Dương đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nông thôn mới. Năm 2013, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 12,3%; Về cơ cấu kinh tế: Ngành Nông- Lâm- Thủy sản chiếm 32,01%; Công nghiệp- Xây dựng chiếm 47,76%; Thương mại, dịch vụ chiếm 30,23%. Thu Ngân sách Nhà nước đạt 558 tỷ đồng. Giá trị sản xuất trên một đơn vị canh tác đạt 90 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng, tăng 13 lần so với năm 1998; Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,05%.

        Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Bình - Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả thực hiện QCDC tại huyện Tam Dương. Việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã giúp cho Đảng bộ huyện Tam Dương thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội.

       Tại diễn đàn hội nghị đồng chí trao đổi một số bài học kinh nghiệm:

        Một là: Nhận thức của MTTQ và các tổ chức quần chúng nhân dân và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu giữ vai trò hết sức quan trọng. Nơi nào cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt QCDC thì đơn vị đó đời sống nhân dân được nâng cao, an ninh trật tự được giữ vững.

        Hai là: Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở sẽ tạo sự đồng thuận cao giữa cấp ủy đảng và tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đem lại hiệu quả thiết thực.

       Ba là: : Thực hiện QCDC góp phần đổi mới tác phong, phương pháp chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, giúp cán bộ gần dân, sát dân hơn, thái độ phục vụ nhân dân tốt hơn.

       Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục đó là:

      - Nhận thức của một bộ phận cấp ủy, chính quyền còn chưa sâu sắc, có tư tưởng “Khoán trắng” cho MTTQ và Ban chỉ đạo, từ đó thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Về phí Ban chỉ đạo thực hiện QCDC thường làm việc kiêm nhiệm, một số thành viên trách nhiệm còn chưa cao, nội bộ mất đoàn kết dẫn đến việc nhân dân thiếu sự đồng thuận, khiếu kiện kéo dài…

      - Thực hiện QCDC có nơi, có lúc còn hình thức, chiếu lệ, làm cho xong.

     - Do không thực hiện tốt QCDC làm ảnh hướng đến lề lối, tác phong làm việc  của CBCC, VC, chưa phát huy được vai trò của MTTQ và các tổ chức quần chúng nhân dân.

      Để tiếp tục thực hiện tốt QCDC trong những năm tới đồng chí cũng nêu một số giải pháp:

      1.Tiếp tục quán triệt quan điểm Chỉ thị số 30-CT/TW  của Bộ chính trị  và các văn bản chỉ đạo khác. Thực hiện QCDC phải gắn với các Nghị quyết của Đảng, với cơ chế: Đảng lãnh đạo – Chính quyền quản lý – Nhân dân làm chủ và thực hiện. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” phải được cụ thể hóa bằng cơ chế.

       2. Thực hiện QCDC cần gắn với việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của của đơn vị, địa phương.

      3. Phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi động lực sáng tạo của nhân dân vào Chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào thực hiện nếp sống văn hóa.

      4. Thực hiện tốt QCDC khẳng định vai trò của các cấp ủy, chính quyền, của MTTQ , của Ban chỉ đạo, trách nhiệm của người đứng đầu. Phát hiện biểu dương nhứng nhân tố mới, nhân tố tích cực.

      5. Thực hiện QCDC là phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể, cụ thể hóa bằng các cơ chế, các quy định…

     Đối với nội dung sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Báo cáo của Huyện ủy Tam Dương đã đánh giá cụ thể từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đến kết quả sau 3 năm  triển khai thực hiện.

      Những kết quả bước đầu nổi bật có thể kể đến như:

     - Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện gắn liền với các nhiệm vụ chính trị , mục tiêu kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, của từng địa phương.

     - Qua 3 năm triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về cơ bản, các cấp ủy đảng trực thuộc Huyện ủy đã nhận thức rõ về mục đích, yêu cầu và sự cần thiết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là một việc làm thường xuyên, liên tục.

      - Nhiều địa phương, đơn vị đã thể hiện được sự sáng tạo, linh hoạt, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

     - Nhiều địa phương đơn vị đưa những vấn đề bức xúc, nổi cộm về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để tập trung giải quyết rứt điểm đem lại kết quả thiết thực,  đem lại niềm tin cho cán bộ đảng viên và nhân dân.

     - Những chủ đề cụ thể được đưa vào nội dung học tập như: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính chi công vô tư; làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và học tập liên hệ với tác phẩm “ Đường cách mệnh” “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” “ Di chúc”…

      Tại hội nghị, 07 tập thể  và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở sở; 21 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Huyện ủy Tam Dương tặng Giấy khen./.

      Một số hình ảnh hội nghị:

Đ/c Nguyễn Văn Bình - Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

 

Đ/c Hà Quang Tiến - TUV - Bí thư Huyện ủy, phát biểu tại hội nghị.

 

Đ/c Vũ Thu Hà - UVBTV - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy trình bày báo cáo tại hội nghị 

 

Đ/c Lê Xuân Bình - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy trình bày báo cáo tại hội nghị.

 

Đại biểu Đảng bộ xã Vân Hội tham luận tại hội nghị

 

Đại biểu Đảng bộ Công an huyện tham luận tại hội nghị.

 

Đại biểu Đảng bộ xã Hoàng Lâu tham luận tại hội nghị.

 

Đại biểu Đảng bộ xã Hợp Thịnh tham luận tại hội nghị.

 

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW được khen thưởng.

 

Các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW được khen thưởng.

 

Các cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW được khen thưởng.

                                                             Bài và ảnh: Bùi Hiếu – P.VH&TT

 

 

 

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang