Đoàn giám sát Tỉnh ủy làm việc với BTV huyện Tam Dương

28/07/2021

     Thực hiện Quyết định số 232-QĐ/TU, ngày 19/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc giám sát và thành lập đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Thông báo kết luận số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về “ Tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng”. Chiều ngày 27/7/2021, Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Tam Dương.

      Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy gồm có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, UV BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn; đồng chí Đỗ Thị Ngọc Hân, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn; đồng chí Hoàng Thanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thành viên; đồng chí Lưu Văn Minh, UV UBKT Tỉnh ủy, Thành viên; đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Trưởng phòng Đoàn thể và các Hội, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thư ký.

      Huyện Tam Dương có các đồng chí là Ủy viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy; Chủ tịch UB MTTQ VN huyện; lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng TC-KH; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện.

     Lãnh đạo một số hội gồm: Hội Thanh niên xung phong; Hội Khuyến học; Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin; Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi; Chủ nhiệm CLB Hưu trí; Ban đại diện hội Người cao tuổi; Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

Đc Nguyễn Thanh Tùng, UV BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn chủ trì Hội nghị

     Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, UV BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn thông báo nội dung, phương pháp làm việc. Theo đó, Đoàn giám sát tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Thông báo kết luận số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng”. Thời gian giám sát được tính từ tháng 02/2020 đến tháng 04/2021.

      Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hùng, HUV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy được BTV Huyện ủy phân công trình bày Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Thông báo kết luận số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng” của BTV Huyện ủy Tam Dương.

     Đồng chí Nguyễn Thanh Quang, TUV, Bí thư Huyện ủy báo cáo làm rõ thêm với Đoàn giám sát về nhận thức của cấp ủy, chính quyền đối với công tác lãnh chỉ đạo các hội quần chúng trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vai trò của các hội quần chúng là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với quần chúng nhân dân. Thông qua các tổ chức hội, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Trong thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Tam Dương đã quan tâm hỗ trợ các hội quần chúng thực hiện tuân chỉ, mục đích của mình. Trên địa bàn huyện tam dương có 100 tổ chức hội quần chúng, trong đó có 09 hội cấp huyện quản lý. Tại Hội nghị này, đồng chí đề nghị các hội quần chúng phát biểu ý kiến cũng như tâm tư nguyện vọng nhằm giúp các tổ chức hội tiếp tục phát triển trong tình hình mới.

      Với tinh thần thẳng thắn xây dựng, các tổ chức hội quần chúng đã phát biểu ý kiến tập trung vào một số vấn đề chung, đó là những khó khăn về kinh phí cho việc duy trì hoạt động của các hội sau khi thực hiện Thông báo kết luận số 158-TB/TW, của Đề án 01 về tinh giảm biên chế, tự chủ về tài chính...

     Các thành viên Đoàn giám sát đề nghị làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo về việc thống kê các văn bản chỉ đạo của BTV Huyện ủy đã ban hành lãnh đạo công tác hội quần chúng; Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ, việc sáp nhập, sắp xếp về tổ chức, xây dựng kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ làm cơ sở đề nghị cơ quan tài chính cấp kinh phí theo quy định đối với các hội quần chúng; đề nghị hoàn thiện báo cáo chi tiết theo đề cương, bổ sung các biểu bảng số liệu cụ thể; việc ủy quyền cho các phòng ban chuyên môn quản lý các hội; phân công các đồng chí UV BTV phụ trách các mảng công tác...

      Các đồng chí UV BTV Huyện ủy phát biểu bổ sung và giải trình làm rõ một số vấn đề Đoàn giám sát đã nêu.

     Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, UV BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát đánh giá những ưu điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Thông báo kết luận số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về “ Tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng” của BTV huyện Tam Dương:

     Một là: BTV Huyện ủy Tam Dương đã chủ động, tích cực triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Thông báo kết luận số 158-TB/TW

     Hai là: Đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức của các cấp hội và nhân dân trong việc tham gia đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QP – AN và an sinh xã hội của địa phương.

     Ba là: Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện.

     Bốn là: Các cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Tam Dương  đã quan tâm hỗ trợ cho các hội quần chúng trong điều kiện có thể.

     Năm là: Các hội quần chúng có tính đặc thù đã hoạt động đúng nguyên tắc  tự nguyện, theo tuân chỉ mục đích, tự trang trải.

     Sáu là: Huyện đã có những hỗ trợ cho các hội quần chúng. Các hội thực hiện thu chi quyết toán tài chính theo đúng quy định, công khai minh bạch với các hội viên.

    Bảy là: Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể chính trị xã hội đã làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân.

    Thực hiện Thông báo kết luận số 158-TB/TW đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo an sinh xã hội.

     Bên cạnh những ưu điểm còn có những tồn tại hạn chế sau:     

     Một là: Công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến các hội quần chúng còn nhiều hạn chế.

     Hai là: Công tác nắm bắt tâm tư, tình cảm của hội viên các hội có lúc, có nơi còn chưa được kịp thời.

    Ba là: Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị còn hạn chế, nội dung phối hợp thiếu tính chủ động.

     Một số hội hoạt động chưa thực sự hiệu quả, còn sơ cứng, mang tính hành chính. Còn tồn tại tâm lý trông chờ vào cấp trên.

      Bốn là: Nội dung hoạt động của các hội mới chỉ tập trung vào việc giao lưu, gặp gỡ mà  ít có các hoạt động phản biện xã hội. Chưa có những sản phẩm tham gia vào chuỗi cung ứng xã hội.

     Năm là: Hoạt động của các hội quần chúng chưa đáp ứng yêu cầu. Một phần là do thiếu kinh phí hoạt động.

    Sáu là: Một số hội quần chúng chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh; chưa có biện pháp, phương pháp tổ chức thực hiện hiệu quả; chưa chủ động tích cực trong hoạt động công tác hội.

     Bảy là: Báo cáo của các đồng chí UV BTV huyện ủy cần thống nhất, đản bảo về bố cục nội dung. Phần đánh giá những hạn chế của cá nhân cần gắn với kết quả hoạt động của tập thể.

     Từ những ưu điểm cũng như những tồn tại hạn chế, đồng chí đề nghị:

     - Tập thể BTV Huyện ủy cần khắc phục những tồn tại hạn chế đã nêu.

     - Tăng cường công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của TW, Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị

    - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, tiên hành sơ kết, tổng kết đánh giá đúng tình hình của các hội. Thường xuyên đôn đốc kiểm tra các hội về công tác nhân sự 

     - Chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt công tác phối hợp, xây dựng và củng cố phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

      - Làm tốt công tác lãnh chỉ đạo phát triển hội, đổi mới phương thức hoạt động; nắm vững tình hình hội viên; hỗ trợ hội viên; định hướng, xây và dựng phát triển hội trong tình hình mới.

      - Củng cố, kiện toàn về tổ chức, duy trì hoạt động thường xuyên của các BCH hội, BTV hội (nếu có); khắc phục tình trạng hành chính hóa.

        - Phát triển hội viên; đa dạng về ngành nghề gắn với sở thích của hội viên.

       Về báo cáo, đồng chí trưởng đoàn đề nghị tiếp tục hoàn thiện báo cáo của tập thể BTV, của cá nhân cá đồng chí UV BTV; cần bổ sung thêm các biểu bảng, số liệu minh chứng liên quan đến các hội.

      Đối với các kiến nghị của BTV Huyện ủy Tam Dương, của các tổ chức hội, Đoàn tiếp thu và có báo cáo với Tỉnh ủy./.

                                                                                                                    BH*VHTT

 

 

Các tin đã đưa ngày: