Tam Dương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

13/05/2014

        Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2014, Huyện ủy, UBND huyện Tam Dương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 217-218 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (Khóa XI). Tới dự có đồng chí Trần Diện – Phó giám đốc Sở Tư Pháp; về phía huyện Tam Dương có đồng chí Nguyễn Thanh Quang – Phó bí thư thường trực cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, các phòng ban chuyên môn và cán bộ CC, VC thuộc khối Huyện ủy, UBND huyện.

Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

        Tại Hội nghị đồng chí Trần Diện – Phó giám đốc Sở Tư Pháp đã báo cáo những nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013.

Đ/c Trần Diện - Phó giám đốc Sở Tư pháp báo cáo tại hội nghị

        Thực hiện Nghị quyết của QH khóa XIII về việc sửa đổi Hiến pháp  năm 1992 từ năm 2011 đến nay, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã tổ chức tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại 3 kỳ họp. Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội đã quyết định tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi hiến pháp.

        Việc lấy ý kiến nhân dân đã được các cấp, các ngành triển khai được sự tham gia sâu rộng, nghiêm túc, tích cực, tâm huyết của đông đảo các tầng lớp ND và đồng bào VN ở nước ngoài, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân chủ, sâu rộng trong cả hệ thống chính trị.

          Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi được Quốc hội thông qua kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chắt lọc, tiếp thu được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng của nhân dân, của các vị đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học; đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra là đã phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

          Sự đảm bảo chính trị - pháp lý vững chắc cho dân tộc ta, nhân dân ta và Nhà nước ta vượt qua những thách thức, khó khăn, vững bước tiến lên trong thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

            Đây cũng là bản Hiến pháp vừa kế thừa được giá trị to lớn của các bản HP năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 1992, vừa thể chế hoá các quan điểm, phương hướng, nội dung phát triển đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011).

          Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII: là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta; thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước.

            Những nội dung cơ bản của Hiến pháp:

           Hiến pháp có 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992.

          1. Có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến.

          2. Thể hiện sâu sắc và toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị.

         3. Thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

        4. Về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo.

         5. Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân,

        6. Quy định rõ ràng, đúng đắn, đầy đủ và khái quát hơn về kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường.

        7. Về bảo vệ TQ.

        8. Về tổ chức bộ máy Nhà nước.

        9. Về hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp.

          Phần 2 của Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Quang – Phó bí thư thường trực Huyện ủy trình bày nội dung Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (Khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI ban hành Quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đ/c Nguyễn Thanh Quang - Phó bí thư thường trực Huyện ủy quán triệt Quyết định số 217, 218 của Bộ chính trị ngày 12/12/2013

         Đồng chí Phó bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, Quyết định số 217, 218 có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Các quyết định ra đời còn là sự hoàn thiện giữa ý Đảng và lòng dân trong quá tình triển khai, cụ thể hóa và phát triển cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

       Đồng chí đề nghị đảng viên, CBCC,VC cần tập trung nghiên cứu nắm vững những nội dung của quyết định và Hướng dẫn số 30-HD/BDVTW của Ban Dân vận Trung ương về việc thực hiện Quyết định 217 và 218; cần phải xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện. Các cấp ủy tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc Quyết định 217, 218 đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; đưa nội dung này vào nội dung sinh hoạt của chi bộ, đảng bộ.

 

                                                                                    Bài và ảnh: Bùi Hiếu – P.VH&TT

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang