Đảng bộ huyện Tam Dương: Đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

24/06/2021

Những năm qua, Huyện ủy Tam Dương đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một trong những giải pháp được chú trọng là đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ huyện Tam Dương có hơn 6.000 đảng viên, sinh hoạt tại 48 tổ chức cơ sở đảng. trong đó có 13 đảng bộ xã, thị trấn, 4 đảng bộ cơ quan và 31 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4,  Ban Thường vụ Huyện ủy sớm xây dựng Chương trình hành động và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo cấp ủy các cấp thực hiện Nghị quyết, đồng thời, chỉ đạo  thực hiện nghiêm vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung vào 15 nhiệm vụ mang tính cấp bách và thường xuyên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Xác định công tác phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ phải được tiến hành thường xuyên trong từng tổ chức đảng, ở mỗi cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên tích cực rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đại đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện đều có lập trường tư tưởng vững vàng, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước; đồng thuận với chủ trương và định hướng phát triển của huyện. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ có ý thức học tập, rèn luyện, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, giữ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nói và làm theo nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Đảng bộ huyện đã sớm nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một số cán bộ, đảng viên. Cụ thể: Có 13 trường hợp không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm; có trường hợp vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; 160 trường hợp vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 7 trường hợp quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở; 3 trường hợp gây lãng phí, thất thoát tài sản, ngân sách của Nhà nước; 16 trường hợp sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội….

Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, Huyện ủy Tam Dương đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét và có hình thức xử lý đối với tất cả các trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, khai trừ 18 đảng viên, cách chức 1 đồng chí, cảnh cáo 13 đồng chí, khiển trách 172 đồng chí. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái.

Những năm qua, BTV Huyện ủy đã kiểm tra 36 tổ chức đảng cấp dưới và 31 đảng viên; giám sát 24 tổ chức đảng cấp dưới. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức, triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh và của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp đảng viên, công dân, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại… Các tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện đã thi hành kỷ luật đối với 5 tổ chức đảng và 197 đảng viên. Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên đã được cấp ủy các cấp xem xét xử lý kịp thời, các hình thức kỷ luật phù hợp với tính chất, mức độ và nội dung vi phạm. Sau khi thi hành kỷ luật, đảng viên đã khắc phục, sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm. Việc thi hành kỷ luật đảng viên đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Từ đó, có tác dụng phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng.

Hoàng Nga - Cổng TTGTĐT VP

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang