Tam Dương nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

11/11/2020

Đảng bộ huyện Tam Dương có trên 5.900 đảng viên, sinh hoạt tại 48 tổ chức cơ sở Đảng. Thực hiện Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên giai đoạn 2013- 2020, BTV Huyện ủy Tam Dương kiện toàn các tổ công tác dự sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; phân công các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban của huyện định kỳ dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn.

Nhằm thực hiện hiệu quả việc nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cấp uỷ đảng từ huyện đến cơ sở thường xuyên chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, chủ động dự báo tình hình, kịp thời quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, chủ động giáo dục khắc phục những biểu hiện cán bộ, đảng viên giảm ý chí chiến đấu, phai nhạt lý tưởng; kiên quyết chống chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi cá nhân, nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, phản động, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị.

Huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến về đạo đức, tác phong, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Huyện ủy chỉ đạo các ban Đảng chủ động công tác nắm bắt thông tin, định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 20 cộng tác viên dư luận xã hội, 22 báo cáo viên cấp huyện và hàng trăm tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp cơ sở. Trong những năm qua, công tác dự báo, nắm bắt tư tưởng, thông tin, định hướng tuyên truyền được thực hiện ngày càng có hiệu quả.

Thực hiện Đề án số 04 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2017-2020, BTV Huyện ủy Tam Dương đã tiến hành chuyển đổi một số mô hình chi bộ không phù hợp, hoạt động không hiệu quả. Theo đó, huyện đã giải thể 13/13 chi bộ cơ quan và 12/13 chi bộ quân sự các xã, thị trấn. Đảng viên trong các chi bộ đã giải thể về tham gia sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở, qua đó, trực tiếp nắm bắt các ý kiến, kiến nghị, đề xuất, phản ánh từ cơ sở cũng như kịp thời thông tin về chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và của huyện. Tại chi bộ cơ sở khi có các đảng viên đang làm việc tại cơ quan xã, thị trấn về sinh hoạt sẽ giúp các chi bộ đi vào nền nếp, nội dung các buổi sinh hoạt chất lượng hơn.

Một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đã và đang được Huyện ủy Tam Dương triển khai hiệu quả đó là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ hằng tháng, có sự chuẩn bị tốt nội dung cho buổi sinh hoạt định kỳ hoặc sinh hoạt chuyên đề. Nội dung, chương trình sinh hoạt được chi uỷ, bí thư chi bộ thông báo cho đảng viên trước một ngày để có thời gian nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến sâu sát. Với việc quan tâm chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy, qua công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ bí thư chi bộ và chi ủy viên có những chuyển biến tích cực. Đến nay, hầu hết các bí thư chi bộ, chi ủy viên được cập nhật kiến thức về phương thức lãnh đạo của Đảng; chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ; kỹ năng lãnh đạo, điều hành; khả năng nắm bắt, vận dụng xử lý tình huống ở chi bộ thôn, tổ dân phố.

Đối với công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổ chức đảng cũng như công tác phát triển đội ngũ được Đảng bộ huyện coi là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Từ năm 2015 đến nay, số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 42%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 86%; toàn huyện kết nạp được 764 đảng viên.

Với việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ then chốt trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng được tăng cường. Đây cũng là yếu tố để Đảng bộ huyện Tam Dương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về xây dựng Đảng như trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Bình quân hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng và trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; số đảng viên kết nạp hằng năm từ 120 - 150 đảng viên trở lên.

Hoàng Nga - Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: