Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Tam Dương I - Khu vực 2. (28/09/2020)

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Tam Dương I - Khu vực 2.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 (18/09/2017)

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tam Dương
Các tin đã đưa ngày: