Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện 5/3/2021

03/03/2021

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TAM DƯƠNG

Số:          /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập ‑ Tự do ‑ Hạnh phúc

Tam Dương, ngày       tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện

 

 
 
 

 


Thứ Sáu, ngày 05/3/2021 Chủ tịch UBND huyện  Phùng Mạnh Thắng tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Thời gian tiếp: - Buổi sáng từ 7h45’ đến 11h30’;

                         - Buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’;

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thành viên Ban Tiếp công dân huyện, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai- Chi nhánh Tam Dương; Chủ tịch UBND 13 xã, thị trấn trực tiếp tham gia tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND huyện.

Đề nghị Công an huyện bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện, xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Thành viên Ban Tiếp công dân huyện đúng 7h30’ có mặt tại Trụ sở Tiếp công dân huyện để chuẩn bị nội dung tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND huyện./.

 

Nơi nhận:

- TT.Huyện ủy;

- TT.HĐND huyện;

- Chủ tịch &PCT.UBND huyện;

- CPVP HĐND&UBND huyện;

- VP.Huyện ủy, UBKT Huyện ủy;

- Công an huyện;

- Thanh tra, Ban Tiếp công dân;

- Chi cục THADS huyện;

- VP.ĐKĐĐ-Chi nhánh TD;

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện;

- Phòng VHTT đăng lên Cổng thông tin điện tử;

- Thành viên Ban Tiếp công dân huyện;

- CT.UBND xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Ngọc Ninh

 

 

 

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang