LỊC TIẾP CÔNG DÂN NGAY 06/01/2020

03/01/2020

Tiếp Công sân bắt đầu từ 7h30' ngày 06/01/2020 Tại phòng Tiếp công dân UBND huyện

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: