Chi tiết câu hỏi » Hành chính

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Quốc hội Việt Nam có vị trí, vai trò như thế nào trong bộ máy nhà nước ta?

 Trả lời:

Trong bộ máy nhà nước ta, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Trả lời bởi Nguyễn Văn A Ngày 14/04/2021