Thẩm quyền cấp sổ đỏ trong trường hợp giao dịch mua bán, cho,tặng đất

 Tôi có tìm hiểu được biết thẩm quyền cấp sổ đỏ trong trường hợp giao dịch mua bán, cho, tặng là do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, nhưng tôi thấy các sổ đỏ hiện nay đều do Văn phòng đăng ký đất đai ký. Xin hỏi tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản nào giao cho Văn phòng đất đai ký không, có thể đính kèm lên văn bản đó hay không?

Gửi bởi Nguyễn Văn Hải Ngày 27/11/2020

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Thẩm quyền cấp sổ đỏ trong trường hợp giao dịch mua bán, cho,tặng đất

 Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của Ủy Ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 20/10/2014 về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc và Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 về việc sửa đổi bổ sung một số điều Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động theo quy định tại Thông tư số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 và Quyết định số 242/QĐ-STNMT ngày 18/5/2018 của Sở Tài Nguyên và Môi trường về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo ý kiến hỏi của công dân Nguyễn Văn Hải hiện nay thẩm quyền cấp sổ đỏ trong trường hợp giao dịch mua bán, tặng cho là do Sở Tài Nguyên và Môi trường cấp nhưng ông Hải lại thấy các sổ đỏ hiện nay đều do văn phòng đăng ký đất đai ký là hoàn toàn đúng dựa trên các căn cứ như Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ TNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ và Quyết định số 97/QĐ-STNMT ngày 09/3/2018 của Sở TNMT về việc ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phú

Trả lời bởi Nguyễn Văn A Ngày 30/11/2020Chung nhan Tin Nhiem Mang