Chi tiết câu hỏi » Hành chính

Trả lời về cách xử lý khi hóa đơn bị rách

 Tôi muốn hỏi hóa đơn đầu vào không có VAT, đã mở tờ khai hải quan nhưng không may bị rách làm 2 phần, vẫn còn nguyên phần rách, vậy hóa đơn đó có được coi là hợp lệ hay không? Chúng tôi cần làm gì với hóa đơn bị rách đó? (ví dụ: có phải thông báo gì với Cơ quan thuế quản lý hay ko?)

Gửi bởi NGuyễn Thị C Ngày 19/11/2019

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Trả lời về cách xử lý khi hóa đơn bị rách

 Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời:

Tại Khoản 2, Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về xử lý đối với trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

“Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hoá đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định”.

Trường hợp, Người nộp thuế (NNT) có nhận được hóa đơn GTGT (Liên 2) từ người bán, tuy nhiên do sơ suất NNT làm rách hóa đơn nêu trên thì:

- NNT và người bán cần lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua (NNT).

- NNT được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

- Người bán và người mua (NNT) phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời để NNT được biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Trả lời bởi Nguyễn Văn A Ngày 19/11/2019Chung nhan Tin Nhiem Mang