Trả lời về thủ tục hợp các thửa đất và tách lối đi chung

Hiện nay gia đình tôi muốn hợp các thửa đất lại để chia tách lại cho hợp lý có được không? phần diện tích cắt lối đi chung hợp lại để cắt lại lối đi chung khác được không?

Gửi bởi Nguyễn Mạnh Ngày 09/10/2019

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

rả lời về thủ tục hợp các thửa đất và tách lối đi chung

 1. Về điều kiện hợp thửa

Việc hợp thửa đất chỉ thực hiện đối với các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất. Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu thống nhất các thửa đất có cùng mục đích sử dụng thì bạn phải thực đồng thời thủ tục chuyển nhượng QSDĐ, tặng cho… với thủ tục hợp thửa đất.

Các thửa đất không có chung mục đích sử dụng đất thì phải chuyển mục đích sử dụng đất trước khi hợp thửa.

Việc xác định loại đất theo Điều 11 Luật Đất đai 2013 quy định về căn cứ để xác định loại đất:

“Việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;

3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;

4. Đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì việc xác định loại đất thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

Và Khoản 3 Điều 3 Nghị định 43/ 2014/NĐ-CP quy định về việc xác định loại đất đối với trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

“Trường hợp thửa đất đang sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau (không phải là đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất) thì việc xác định loại đất được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Trường hợp xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích sử dụng thì tách thửa đất theo từng mục đích và xác định mục đích theo hiện trạng sử dụng của từng thửa đất đó;

b) Trường hợp không xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì mục đích sử dụng đất chính được xác định theo loại đất hiện trạng có mức giá cao nhất trong bảng giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định; trường hợp sử dụng đất sau khi có quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất để xác định mục đích chính.”

2. Điều kiện tách thửa

Hiện nay, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 và 28/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 quy định về điều kiện tách thửa đối với đất ở, cụ thể như sau:

“Điều 12. Diện tích chia, tách thửa đất ở tối thiểu và điều kiện chia, tách thửa đất

1. Diện tích chia, tách thửa đất ở tối thiểu trên địa bàn tỉnh là ba mươi (30) mét vuông.

2. Điều kiện chia, tách thửa đất ở:

Hộ gia đình, cá nhân chỉ được chuyển nhượng, tặng cho, chia tách thửa đất ở để hình thành thửa mới mà không có sự nhập thửa giữa các thành viên trong hộ gia đình, hoặc giữa những hộ gia đình, cá nhân với nhau thì diện tích thửa đất mới hình thành sau khi chia tách phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ ba (03) mét trở lên và diện tích không nhỏ hơn ba mươi (30) mét vuông;

b) Trường hợp khi chia tách thửa đất có hình thành đường giao thông thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang ≥ 1,5 mét và diện tích, kích thước thửa đất sử dụng để xây dựng nhà ở phải đảm bảo đủ điều kiện tại Khoản 1 Điều này;

c) Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có quy chế quản lý hoạt động xây dựng hay quy chế quản lý quy hoạch thì việc tách thửa phải tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt;

d) Trường hợp đặc biệt do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

4. Các trường hợp không được phép tách thửa đất ở:

a) Thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

b) Thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.”

3. Về nội dung bạn hỏi Phần diện tích cắt lối đi chung hợp lại để cắt lại lối đi chung khác được không?

Việc thay đổi lối đi chung cũng là thủ tục tách và hợp thửa, đề nghị bạn tham khảo nội dung trả lời trên và liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để cung cấp hồ sơ và được kiểm tra, hướng dẫn cụ thể.

Trả lời bởi Nguyễn Văn A Ngày 19/11/2019Chung nhan Tin Nhiem Mang