Các xã, thị trấn

29/07/2013

1- Đảng ủy thị trấn : Số điện thoại:

- Địa chỉ Email: 

* Bí thư:

- Họ và tên: 

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email: 

- Lĩnh vực phụ trách:

*  Các Phó Bí thư:

- Họ và tên: 

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: 

2- Hội đồng nhân dân thị trấn 

- Địa chỉ Email: 

*  Chủ tịch: 

- Họ và tên: 

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: 

*Phó chủ tịch:

- Họ và tên: 

- Số điện thoại:  

- Địa chỉ Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: 

3- UBND thị trấn

- Địa chỉ Email: 

*  Chủ tịch:   

- Họ và tên:   

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email:  

- Lĩnh vực phụ trách:  

*Phó chủ tịch:

- Họ và tên: 

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email:  

- Lĩnh vực phụ trách: 

Các tin đã đưa ngày: