Số kí hiệu Số ký hiệu: 1073/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng chính phủ tại Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020
Nội dung
Ngày tạo 14/05/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :