Số kí hiệu 24/UBND-TNMT
Trích yếu V/v triển khai thực hiện các Nghị quyết số 83/NQ-HĐND và số 84/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Nội dung
Ngày tạo 08/01/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :