Số kí hiệu VB 2210/UBND-TNMT
Trích yếu V/v đăng ký các công trình, dự án trình HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020
Nội dung
Ngày tạo 23/10/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :