Số kí hiệu SỐ 2067/UBND-TP
Trích yếu V/v thưc hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống QPPL đối với các chủ đề: Tôn giáo tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục
Nội dung
Ngày tạo 09/10/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :