Số kí hiệu số 800/UBND-TP
Trích yếu V/v chỉ đạo, triển khai Đề án Tuyên truyền phổ biến về phòng, chống tra tấn và "Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2019
Nội dung
Ngày tạo 07/05/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :