Số kí hiệu số 12-Ctr/HU
Trích yếu Chương trình hành động của BTV Huyện ủy thực hiện NQ HN lần thứ tư BCH TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ
Nội dung
Ngày tạo 08/11/2017
Các file đính kèm

Văn bản khác :