Số kí hiệu Số ký hiệu: 719-CV/HU
Trích yếu V/v chấn chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chong dịch Covid-19, hoạt động của Tố Covid cộng đồng, To liên gia tự quản
Nội dung
Ngày tạo 12/11/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :