Số kí hiệu Số ký hiệu: 354/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 931/VPCPKGVX và Thông báo số 26/TB-VPCP
Nội dung
Ngày tạo 19/02/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :