Số kí hiệu Số ký hiệu: 02-HD/HU
Trích yếu HD việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình ĐH ĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Nội dung
Ngày tạo 21/10/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :