Số kí hiệu Số ký hiệu: 2319/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện Công điện số 1300/CĐTTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung
Ngày tạo 29/09/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :