Số kí hiệu Số ký hiệu: 1539/UBND-VP
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung
Ngày tạo 06/07/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :