Tam Dương đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước (12:00 AM-15/03/2018)

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, người thi đua là người yêu nước nhất"; "người người thi đua, ngành ngành thi đua”, trong những năm qua, huyện Tam Dương đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tới các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và toàn thể nhân dân. Từ thực hiện phong trào đã góp phần đưa kinh tế- xã hội của địa phương ngày một khởi sắc và phát triển.