Bồi dưỡng, phổ biến kiến thức pháp luật về tôn giáo

02/07/2014

Ngày 26/6/2014 Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tổ chức lớp bồi dưỡng, phổ biến kiến thức pháp luật về tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo trong huyện.

Đ/c Nguyễn Hữu Thắng- HUV, Trưởng Phòng Nội vụ phổ biến pháp luật

về tín ngưỡng, tôn giáo tại lớp bồi dưỡng

Đồng chí Nguyễn Văn Kiên, HUV, giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai mạc lớp bồi dưỡng. Đồng chí Nguyễn Hữu Thắng, HUV-Trưởng Phòng Nội vụ huyện đã giới thiệu, phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày  8/11/2012 của Chính Phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, thông báo các thủ tục hành chính của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã về tôn giáo, tình hình công tác quản lý tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyện trong những năm qua.

Các đại biểu và học viên tại lớp bồi dưỡng

 Trong thời gian qua, bên cạnh những kết quả tích cực về công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng, ở một vài nơi trong huyện còn xảy ra các vấn đề về tôn giáo và việc chấp hành chưa đúng quy định của pháp luật liên quan đến tôn giáo. HU, UBND huyện đã và đang tích cực lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp nhằm thực thi nghiêm túc các quy định về tôn giáo, đảm bảo tự do tín ngưỡng tôn giáo ở địa phương.

Các đại biểu và học viên tại lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tôn giáo góp phần nâng cao hiểu biết của học viên về các quy định của pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng. Đây cũng là một giải pháp quan trọng trong việc triển khai, thực thi có hiệu quả pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Nguyễn Ngọc Lân - Phòng Văn Hóa & Thông tin

Các tin đã đưa ngày: