UBND tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế VHTT cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025

15/05/2020

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cấp huyện, cấp xã, nhà văn hóa, khu thể thao thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được đầu tư xây dựng cơ bản đồng bộ, đầy đủ các hạng mục. Đây là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân về hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của mỗi địa phương; đồng thời đây cũng là nơi tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng để thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Thực tế trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều Nghị quyết, cơ chế chính sách để phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân trong tình hình mới. Tuy nhiên, hiện nay việc quản lý, khai thác, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao ở cơ sở vẫn nhiều còn hạn chế, chưa phát huy hết công năng của các thiết chế gây lãng phí, đặc biệt là tại các Trung tâm văn hóa cấp xã.

Để khắc phục những hạn chế này và tiếp tục đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần, thể chất người dân hơn nữa, ngày 11/5/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 1088/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quản lý, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Các tin đã đưa ngày: