Hiệu quả từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Tam Dương

05/01/2019

       Để góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, trong những năm qua huyện Tam Dương đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, hàng năm từng bước nâng cao chất lượng các nội dung của Phong trào.

          Huyện Tam Dương đã gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 18/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở”. Nội dung của Chỉ thị số 11 được đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện như: Bản tin Tam Dương, Trung tâm Văn hóa Thông Tin Thể thao, Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện … Các xã, thị trấn của huyện cũng đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền như: xe tuyên truyền lưu động, văn hóa văn nghệ, thông qua các đợt sinh hoạt chính trị; Tuyên truyền cổ động trực quan bằng pano, áp phích, khẩu hiệu, truyền thanh nhằm đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội vào hương ước, quy ước của làng, khu dân cư, nêu gương người tốt, việc tốt; đồng thời tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thanh niên sống đẹp”, “Văn minh trong việc cưới, việc tang” .

          Xác định vui chơi, giải trí là một trong những tiêu chí nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, huyện Tam Dương đã đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất văn hóa như: Trung tâm Văn hóa thể thao xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn. Hiện nay, 11/13 xã, thị trấn đã có Trung tâm văn hóa thể thao và nhà văn hóa thôn và đều phát huy được công năng trong việc hội họp, sinh hoạt, tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao …

          Thực hiện Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL, ngày 10/10/2011 của Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương, huyện Tam Dương đã triển khai, thực hiện nhiều chương trình, hành động thiết thực nhằm xây dựng, phát huy, giữ vững những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, những giá trị văn hóa truyền thống từ ngàn xưa mà cha ông ta để lại; xây dựng mối đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm trong nhân dân. Cùng với đó, tổ chức bình xét công khai, đảm bảo tiêu chuẩn, quy định các danh hiệu văn hóa. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tam Dương, kết quả xét duyệt năm 2018, huyện có 27.062/30.407 = 89% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 119/145 = 82% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 57/80 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp = 71,3% đạt danh hiệu văn hóa, trong đó: trường học 44/48 = 91,7%, cơ quan 11/23=47,8%, doanh nghiệp 2/9 = 22,2%. Huyện Tam Dương cũng đã công nhận lại 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2013, đó là xã Đạo Tú, Hợp Thịnh và Vân Hội.

          Trong thời gian tới, huyện Tam Dương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng quê hương ngày một tươi đẹp./.

Lê Hường                       

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: