Tam Dương: Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,7%

27/11/2019

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ 29, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm từ 1-1,5%. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, thời gian qua, huyện Tam Dương đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều chính sách giảm nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm rõ rệt. Năm 2017, huyện có 2,6% hộ nghèo, đến nay, tỷ lệ này giảm còn 1,7%.

Xác định công tác giảm nghèo là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, UBND huyện đã lồng ghép việc thực hiện các chính sách giảm nghèo với các chương trình như: chương trình 134,chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình, các chính sách cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm, hỗ trợ người lao động khi bị mất việc. Đặc biệt, các chính sách hỗ trợ lại suất cho hộ nghèo được huyện triển khai kịp thời. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện có 1.457 lượt hộ được vốn từ ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 53 tỷ đồng. Trong đó, có 1.118 lượt hộ được vay vốn giải quyết việc làm với tổng dư nợ trên 36 tỷ đồng, 339 hộ vay vốn xuất khẩu lao động với tổng dự nợ 17 tỷ đồng.

Cùng với việc hỗ trợ nguồn vốn vay phát triển kinh tế, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn chú trọng công tác giải quyết việc làm cho người lao động. Từ năm 2016 đến nay toàn huyện đã giải quyết việc làm mới cho 12.223 lao động. Trong đó, giải quyết việc làm trong nước cho 11.353 lao động, xuất khẩu lao động 870 người.

Phương Thảo - Cổng TTGTĐT Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: