UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2019

23/08/2019

Ngày 19/8/2019, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2019. đồng chí Phùng Mạnh Thắng, Quyền Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí là Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

 

Tại Hội nghị các phòng chuyên môn đã thông qua dự thảo các báo cáo: Kế hoạch thực hiện kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Tiến độ chi trả đất dịch vụ và giao đất giãn dân cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện; Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị; báo cáo tiến độ thực hiện kết luận của BTV Huyện uỷ làm việc với các xã thị, trấn trên địa bàn huyện.

Đ/c Phùng Mạnh Thắng - Q. Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, đồng chí Phùng Mạnh Thắng, Quyền Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện tăng cường vai trò trách nhiệm trong tham mưu chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để hoàn thành các nội dung công việc tại Thông báo kết luận của BTV Huyện ủy, Thông báo kết luận của UBND huyện. Các công việc còn tồn tại các phòng, ban chuyên môn của huyện Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc để giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn hoàn thành nhiệm vụ./. 

                                                                                                                                                   Đoàn Chiến   

                                                       

                                                                                                                                                      

Các tin đã đưa ngày: