LAN TỎA CÁC MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH CÁ NHÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

20/08/2019

       Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh",  trên địa bàn huyện Tam Dương đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

       Nét nổi bật trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện là hàng năm ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, bám sát nội dung các chuyên đề để quán triệt, triển khai thực hiện với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 98%; quần chúng tham gia học tập đạt trên 85%. Trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã vận dụng linh hoạt và hiệu quả việc thực hiện chuyên đề của từng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện. Cụ thể: năm 2018 thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; năm 2019 thực hiện chuyên đề Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác với các văn bản của Tỉnh, huyện về nêu gương thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quí, qua đó đã đánh giá được những hạn chế tồn tại trong việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, nêu cao được trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt theo qui định số 101-QĐ/TW, qui định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên…

 

 (Ứng dụng công nghệ cao với mô hình sản xuất nông nghiệp trong nhà lưới của anh Đỗ Trung Kiên ở TDP Liên Bình,          thị trấn Hợp Hòa)

       Từ việc được quán triệt, triển khai học tập và làm theo gương Bác theo từng chuyên đề hàng năm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã nghiêm túc thực hiện, xây dựng kế hoạch làm theo và đạt được những kết quả rõ nét. Xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình tiên tiến của các tập thể và cá nhân trên các lĩnh vực. Các mô hình tiêu biểu: Ban chỉ huy Quân sự huyện gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện tốt các cuộc vận động như: “Quản lý sử dụng vũ khí thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”. Công an huyện đã gắn với việc thực hiện “Công an nhân dân học tập 6 điều Bác Hồ dạy”, thực hiện “5 xây” về đạo đức, lối sống đảng viên; “4 chống” về suy thoái đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, chiến sỹ; “Công an thực hiện nghiêm Điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”… Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Ngành y tế gắn các tiêu chí làm theo gương Bác với thực hiện 12 điều “Y đức”. Mặt trận Tổ quốc gắn "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các phong trào thi đua yêu nước như phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo”. Hội Cựu chiến binh huyện với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện xây dựng mô hình và phát động trong các cấp bộ đoàn như phong trào "Thanh niên làm kinh tế giỏi", “Tuổi trẻ Tam Dương học tập và làm theo lời Bác”, “Tuổi trẻ Tam Dương chung sức xây dựng nông thôn mới”. Hội LHPN huyện gắn "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện các nhiệm vụ, phong trào thi đua như “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”.... Đối với Đảng bộ các xã, thị trấn đều thực hiện "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ như: thực hiện "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng chi đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới... Qua thực hiện các phong trào thi đua đã nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trước tập thể, trước công việc được giao, góp phần cùng chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

        Bên cạnh những mô hình tập thể điển hình, nhiều cá nhân tiên tiến điển hình trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực được Huyện ghi nhận khen thưởng, như: đồng chí Nguyễn Văn Hoan - Trưởng ban hành giáo thôn Vân Tập, xã Vân Hội thực hiện lời dạy Bác Hồ “Đoàn kết là sức mạnh”; đồng chí Phạm Thị Hòa – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo thực hiện lời dạy của Bác “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”; đồng chí Bùi Quốc Việt thôn Viên Du, xã Thanh Vân làm kinh tế giỏi với mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm; CCB Đỗ Ngọc Tiếp, thôn Ngọc Thạch 1, xã An Hòa phát triển kinh tế hộ gia đình với mô hình chăn nuôi gà siêu trứng Ai Cập và trồng ớt; hội viên nông dân Đoàn Thị Hồng ở thôn Ngọc Thạch 1 xã An Hòa vươn lên thoát nghèo trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện; ông Nguyễn Văn Thu, xã Hoàng Lâu làm kinh tế giỏi với mô hình trang trại tổng hợp; anh Đỗ Trung Kiên ở thôn Liên Bình, thị trấn Hợp Hòa ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất với mô hình sản xuất nông nghiệp (rau, củ, quả, hoa) trong nhà lưới của....

       Qua gần 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Tam Dương đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt, từng bước tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

       Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa đầy đủ. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ở một số cơ sở chưa được quan tâm chú trọng; công tác kiểm tra giám sát và kiểm điểm việc thực hiện hiện trách nhiệm nêu gương của tập thể, cá nhân người đứng đầu còn có phần hạn chế. Tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa tốt; việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân có nơi, có lúc chưa kịp thời. Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. 

Để tiếp tục tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị. Tổ chức thực hiện có hiệu quả khâu đột phá của huyện về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân” và chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chủ đề toàn khóa. Kiên trì đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở các tổ chức Đảng, chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

       Tiếp tục tuyên truyền những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác. Đẩy mạnh cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đợt 2 (giai đoạn 2018-2020). Xác định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị. Quan tâm công tác thi đua, khen thưởng nhằm động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào đời sống xã hội, tác động tích cực vào tình cảm của mỗi người dân, nhân thêm những yếu tố tích cực, những phẩm chất tốt đẹp, tạo sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ trong xã hội, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

                                                                                                   VŨ VĂN ĐOÀN

                                                                             Phó Bí thư TTHU, Chủ tịch HĐND huyện

 

 

Các tin đã đưa ngày: