Kết quả 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Hoàng Đan (giai đoạn 2010 – 2020)

06/08/2019

      Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hoàng Đan, ngay từ khi triển khai đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, nhân dân, viên chức, người lao động các cơ quan trên địa bàn xã Hoàng Đan.

Xã Hoàng Đan nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình XD NTM

     Công tác tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn xã trong thời gian qua là tương đối đồng bộ, rộng khắp với nhiều nội dung phù hợp, sát với thực tế và tạo được sự chuyển biến trong phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Cấp ủy đảng, chính quyền, đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời đã cụ thể hóa phong trào bằng những chương trình, kế hoạch, việc làm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn đã tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động hướng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực, hiệu quả; như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “5 không 3 sạch”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa”, “Cựu chiến binh thi đua làm kinh tế giỏi”; phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê”, Cuộc vận động “Tuổi trẻ Hoàng Đan chung tay xây dựng nông thôn mới”….

Kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đã góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,8%, cải thiện mức sống của người dân tại khu vực nông thôn. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất phát triển kinh tế để thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng; tham gia hiến đất làm các công trình công cộng; đóng góp công sức lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn... Điển hình có ông Lê Văn Huy, Bà Lê Thị Chín thôn Hóc xã Hoàng Đan và nhân dân thôn Vàng, thôn Đông, thôn Mới, thôn Lồ, thôn Ngòi, thôn Chằm…

Các tập thể, cá nhân xã Hoàng Đan được khen thưởng 

      Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình“Có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”. Để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới đã đạt trong giai đoạn 2010 - 2020, xây dựng nông thôn mới xã nâng cao, thôn mới kiểu mẫu, trên địa bàn, đảm bảo thực sự nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hướng tới xây dựng, một nền nông nghiệp phát triển bền vững, nông dân giàu có, nông thôn văn minh đòi hỏi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục chung tay xây dựng nông thôn mới, trước mắt là tiếp tục phát huy thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”./.

                                                                                                                             Lê Thế Đắc

 

 

Các tin đã đưa ngày: