UBND huyện tổ chức phiên họp tháng 7 năm 2019

01/08/2019

        Ngày 29/7/2019, đồng chí Nguyễn Văn Khải Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp UBND huyện tháng 7/2019. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND huyện Kiều Thị Hồng Hoa; các Phó Chủ tịch UBND huyện, các Ủy viên UBND và Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện.

        Tại phiên họp đã nghe báo cáo những nội dung: Kết quả, tiến độ chi trả đất dịch vụ trên địa bàn huyện; Báo cáo tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia 6 tháng đầu năm 2019; Nghe các phòng, ban, cơ quan báo cáo việc thực hiện Kết luận của BTVHU phiên họp tháng 6 và các Kết luận của BTV Huyện ủy làm việc với đảng bộ các xã trên địa bàn huyện; Báo cáo chi tiết hình thức hoạt động mô hình dịch vụ công ích để thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

        Trên cơ sở các báo cáo, nội dung trình bày tại Phiên họp các thành viên dự phiên họp đã tích cực tham gia phát biểu góp ý kiến vào các báo cáo. Để đảm bảo hiệu quả theo kế hoạch đề ra trong năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu nhiệm vụ công tác trong thời gian tới: Các phòng, ban, cơ quan chủ động, trách nhiệm và nghiêm túc thực hiện Kết luận của BTV Huyện ủy phiên họp tháng 6 và các Kết luận của BTV Huyện ủy làm việc với đảng bộ các xã trên địa bàn huyện. Nhất trí với nội dung Báo cáo chi tiết hình thức hoạt động mô hình dịch vụ công ích để thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát cụ thể về tiến độ và những vấn đề liên quan đến đất dịch vụ tại thực địa; tham mưu đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Gò Xoan (xã Thanh Vân). Phòng Tài chính-Kế hoạch rà soát, tham mưu thanh toán nợ đọng XDCB (xây dựng cơ bản); rà soát vốn đối ứng trong đầu tư công để không phát sinh nợ đọng XDCB, tham mưu báo cáo lãnh đạo UBND huyện và BTV Huyện ủy; tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 và giai đoạn tiếp theo; rà soát lại tất cả các dự án đã ra quyết định giao cho Ban QLDAĐTXD và các dự án chưa ra quyết định báo cáo UBND huyện; tham mưu hỗ trợ các xã, thị trấn nợ đọng XDCB theo Nghị quyết 54/2018/ND-HĐND của HĐND tỉnh về hỗ trợ thanh toán nợ xây dựng cơ bản cấp xã trên địa bàn tỉnh đến 31/12/2014. Ban QLDAĐTXD đẩy nhanh GPMB và xây dựng hạ tầng; chủ trì phối hợp với Phòng TC-KH tham mưu đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường THCS Đồng Tĩnh; chủ động rà soát tất cả các dự án đã giao xong. Văn Phòng HĐND&UBND huyện tham mưu giao (hoặc bổ sung, sửa đổi) cụ thể nội dung nhiệm vụ cho các phòng, ban, cơ quan thực hiện Kết luận của BTV Huyện ủy phiên họp tháng 6 và các Kết luận của BTV Huyện ủy làm việc với đảng bộ các xã trên địa bàn huyện./.

                                                                                                                                                       Lê Thuỷ

 

Các tin đã đưa ngày: