CÔNG ĐOÀN HUYỆN TAM DƯƠNG VỚI CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ 90 NĂM CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

16/07/2019

        Năm 1929 là thời điểm phong trào công nhân và hoạt động công hội của nước ta phát triển sôi nổi nhất, đặc biệt là ở Miền Bắc. Các cuộc đấu tranh của công nhân nổ ra liên tục ở nhiều xí nghiệp. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân và tổ chức Công hội đỏ đòi hỏi phải có một tổ chức Mác xít, một đảng thực sự của giai cấp công nhân có khả năng tập hợp, lãnh đạo công nhân đấu tranh giành độc lập tự do.

        Tháng 3/1929 chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập ở Hà Nội. Ngày 17/6/1929 Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời và lấy phong trào công nhân làm nòng cốt cho phong trào cách mạng, lấy việc vận động công nhân làm trung tâm công tác của Đảng, Đảng cử hàng loạt cán bộ vào nhà máy, hầm mỏ, nắm các Công hội do hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã lập từ trước để tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản, phổ biến tôn chỉ, mục đích Điều lệ Công hội đỏ, chọn lọc những quần chúng tích cực kết nạp vào Công hội đỏ. Ngày 28/7/1929 Tại trụ sở Tổng công hội Bắc Kỳ số nhà 15 phố Hàng Nón - Hà Nội, Ban chấp hành TW lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng đã tổ chức Hội nghị đại biểu Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ lần thứ I bầu đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Ủy viên BCH TW lâm thời Đông Dương cộng sản Đảng là người đứng đầu tổ chức Công hội đỏ Bắc Kỳ. Sự kiện thành lập tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ là mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam có một đoàn thể cách mạng rộng lớn hoạt động có tôn chỉ, mục đích, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo công nhân lao động. Chính vì ý nghĩa đó theo đề nghị của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ chính trị TW Đảng cộng sản Việt Nam quyết định lấy ngày 28/7/1929 là ngày truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

(LĐLĐ huyện Tam Dương tổ chức giải thể thao CNVC-NLĐ 

chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam)

 

          Từ khi thành lập cho đến nay Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc, đã tổ chức, vận động CNVCLĐ đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Phát huy truyền thống tốt đẹp trải qua 12 kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của đất nước, của giai cấp Công nhân Việt Nam, động viên CNVCLĐ đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, kiên định với mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam phồn thịnh “Dân giàu, nước mạng, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

 

          Trong suốt chặng đường 90 xây dựng và trưởng thành của tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn có sự quan tâm, ủng hộ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trải qua từng thời kỳ, giai đoạn cách mạng, quan điểm của Đảng ta về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân, về xây dựng, phát triển giai cấp công nhân ngày càng được bổ sung, hoàn thiện. Trong suốt quá trình lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, Đảng ta luôn coi giai cấp công nhân là lực lượng nòng cốt, lãnh đạo cách mạng và đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm tập hợp, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, thực sự phát huy vai trò tiên phong trong cách mạng, góp phần đưa sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước đi đến thắng lợi.

        Bước vào thời kỳ đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Nghị quyết Trung ương lần 6 của Đảng ta cũng nêu ra những quan điểm xuyên suốt cả về nhận thức và hành động trong quá trình thực hiện chiến lược xây dựng gia cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh trong thời kỳ mới. Quan điểm bao trùm là “Giai cấp Công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lực lượng nòng cốt trong liên mình giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Hội thi nữ công gia chánh

        Công đoàn huyện Tam Dương đã trải qua 10 kỳ Đại hội, từ khi được thành lập cho đến nay, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Tam Dương, sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ tỉnh và sự quan tâm tạo điều kiện của UBND huyện và sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội trong huyện, giai cấp công nhân huyện Tam Dương đã phát huy tốt truyền thống tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu trên mọi lĩnh vực, chủ động khắc phục khó khăn đoàn kết, nhất trí tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái thi đua, đi đầu trong các phong trào hành động Cách mạng, đã và đang có những đóng góp tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của huyện đề ra.

        Tính từ kỳ Đại hội thứ nhất cho đến nay, Công đoàn huyện quản lý 86 CĐCS và 12 CĐCS phối hợp với gần 7000 đoàn viên, CNVCLĐ. Qua các kỳ Đại hội LĐLĐ huyện luôn chú trọng tới phương hướng, nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ chung cho hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ cho toàn khóa và hàng tháng, hành quý, 6 tháng và một năm, đặc biệt chú trọng trong phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ. Quán triệt quan điểm của Đảng, của Bác Hồ về phong trào thi đua yêu nước XHCN trong CNVCLĐ, nội dung chủ yếu tập trung vào các phong trào do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, hướng vào mục tiêu “Năng suất – chất lượng – hiệu quả”; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được các CĐCS triển khai đến người lao động, với phương châm mỗi cán bộ quản lý, cán bộ KHKT có ít nhất một sáng kiến, hoặc một đề tài khoa học, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hành tiết kiệm, vật tư, nhiên liệu hạ giá thành sản phẩm, qua tổng kết hàng năm có trên 85% CNVCLĐ đạt danh hiệu lao động giỏi các cấp, có nhiều đề tài khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến phương pháp làm việc, giảng dạy được công nhận, làm lợi cho đơn vị, Nhà nước hàng trăm triệu đồng. Trong những năm qua số CNVCLĐ trong huyện đã có hàng trăm đề tài khoa học, hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến phương pháp làm việc, giảng dạy được công nhận, làm lợi cho đơn vị, nhà nước hàng trăm triệu đồng, điển hình như: Công đoàn công ty Xuân Mai – Đạo Tú, công đoàn công ty TNHH Vitto-VP; Công ty TNHH MTV SX&TM Anh Đức, công đoàn Công ty TNHH Nhật Hàn II; Công đoàn trường Tiểu học Đồng Tĩnh A; Công đoàn trường THCS Tam Dương…

          Phong trào “Cải tiến lề lối làm việc, cải cách các thủ tục hành chính trong cơ quan, đơn vị” và hưởng ứng cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” của khối cơ quan HCSN được 100% CĐCS khối hành chính sự nghiệp triển khai phát động, được đông đảo đội ngũ cán bộ CCVC hưởng ứng tham gia với phương châm mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi phòng ban và mỗi cán bộ CCVC chủ động khắc phục khó khăn, sáng tạo trong công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điển hình phong trào này là đội ngũ cán bộ CCVC thuộc Công đoàn khối Huyện ủy, công đoàn UBND huyện, Công đoàn Dân Vận, công đoàn Chi cục Thuế, Công đoàn Tòa án, công đoàn Viện Kiểm Sát, công đoàn Kho bạc, công đoàn cơ quan Thị trấn Hợp Hòa, Công đoàn cơ quan xã Đạo Tú…

          Phong trào học tập nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, tin học, ngoại ngữ được các CĐCS đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua đã có 2316 lượt cán bộ CNVCLĐ được tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.

          Công đoàn khối trường học với phong trào thi đua “dạy tốt và học tốt” gắn với cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, được toàn thể cán bộ CNVCLĐ hưởng ứng tham gia. 100% số giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

         Phát huy vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn, LĐLĐ huyện Tam Dương trong những năm qua luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao đồng thời thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động kịp thời thăm hỏi đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo vao các dịp lễ, tết. Kết quả trong những  năm qua bằng nguồn quỹ “Vì Công nhân lao động nghèo” LĐLĐ huyện đã đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ cho 03 hộ CNLĐ nghèo xây 03 nhà với tổng số tiền là 85.000.000đ; xét trợ cấp khó khăn cho gần 400 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân các ngày lễ, ngày tết với tổng số tiền gần hai trăm triệu đồng, trợ cấp đột xuất cho 25 cán bộ CNVCLĐ mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 63.000.000đ. Trao 270 ba lô, cặp sách cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó và học sinh có thành tích cao trong học tập và trao tặng 800 vở cho 80 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những phần quà này được hỗ trợ từ  qũy Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam “Cùng em đến trường”của Tổng LĐLĐ Việt Nam nhằm động viên, khích lệ các em phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Phối hợp với Bưu điện tỉnh, bưu điện huyện triển khai các chương trình mua bảo hiểm xe máy và hàng tiêu dùng với giá ưu đãi cho đoàn viên, CNVCLĐ.

        Trong 10 năm qua có 05 tập thể và 06 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (trong đó có 04 tập thể và 04cá nhân thuộc khối trường học); được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua cho 04 tập thể, tặng bằng khen cho 09 tập thể; 10 cá nhân; được UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng cờ thi đua xuất sắc cho 01 tập thể, tặng  bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân; được LĐLĐ tỉnh tặng 05 cờ thi đua cho 05 tập thể, bằng khen toàn diện cho 82 tập thể, 12 bằng khen chuyên đề và 84 cá nhân; LĐLĐ huyện đã tặng giấy khen cho 162 tập thể và 320 cá nhân; 35 đồng chí là cán bộ công đoàn có nhiều đóng góp cho tổ chức Công đoàn được Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”. 11 đồng chí có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất đề nghị tôn vinh tại hội nghị điển hình tiên tiến năm 2015 và lễ tôn vinh CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2015 – 2017 do LĐLĐ tỉnh tổ chức, tuyên dương nữ CNVCLĐ tiêu biểu năm 2018; tôn vinh cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất năm 2019. LĐLĐ huyện Tam Dương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được LĐLĐ tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen; năm 2013 được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2014 được UBND tỉnh tặng Bằng khen; năm 2015 Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen; năm 2016 LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2017 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

        Có thể nói phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện Tam Dương từ khi được thành lập cho đến nay luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ tỉnh, sự kết hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền và các tổ chức đoàn thể khắc cùng với tinh thần trách nhiệm cao trước tổ chức và người lao động, sự nhiệt tình cố gắng vượt bậc của đội ngũ cán bộ Công đoàn và đoàn viên từ huyện tới cơ sở cùng với tinh thần trách nhiệm của mỗi đoàn viên, CNVCLĐ đã góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và phong trào CNVCLĐ, công đoàn huyện Tam Dương nói riêng ngày càng lớn mạnh góp phần xây dựng quê hương Tam Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

         

                                                                                                                                                  Ngọc Thư

                                                                           LĐLĐ huyện Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: