Tam Dương phấn đấu nâng bậc chỉ số cải cách hành chính

14/11/2018

Mặc dù luôn đứng trong tốp đầu các huyện, thành phố về chỉ số cải cách hành chính nhưng năm 2017, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Tam Dương có phần chững lại, chỉ số cải cách hành chính của huyện giảm 5 bậc so với năm 2016. Để cải thiện tình trạng này, huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo và tích cực triển khai, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Tam Dương những năm qua đã có những chuyển biến tích cực, từng là huyện đứng trong tốp đầu các huyện, thành phố về chỉ số cải cách hành chính. Tuy nhiên, theo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp huyện năm 2017, chỉ số cải cách hành chính huyện Tam Dương giảm 5 bậc so với năm 2016, đứng thứ 7/9 huyện, thành phố. Trong đó, điểm đánh giá thông qua công tác khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân (điều tra xã hội học) xếp cuối cùng trong 9 huyện, thành phố với 39,83 điểm. Theo đánh giá của các tổ chức, cá nhân, hiệu quả cung ứng dịch vụ công trên địa bàn huyện còn thấp, nhất là các lĩnh vực về đất đai, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế; chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một số cơ quan, đơn vị chưa cao; việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình với tổ chức, cá nhân có lúc có nơi chưa tốt.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế được huyện nhận định do các cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác cải cách hành chính, chưa có sự chỉ đạo tập trung quyết liệt từ người đứng đầu. Trong khi đó, một bộ phận cán bộ, công chức tham mưu, giúp việc chuyên môn về công tác này chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc huy động nguồn lực đầu tư cho công tác cải cách hành chính của địa phương còn hạn chế.

Để cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp huyện trong năm 2018 và những năm tiếp theo, UBND huyện Tam Dương đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện; xây dựng và triển khai Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp huyện giai đoạn 2018-2020; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu quay lại tốp đầu trong các huyện, thành phố về chỉ số cải cách hành chính. Huyện tăng cường chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp huyện.

Để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, Trung tâm Hành chính công huyện đã thực hiện tốt vai trò là đầu mối trong việc hướng dẫn, thẩm định, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công dân; tiếp nhận kết quả giải quyết từ các phòng, ban chuyên môn, cơ quan, đơn vị; trả kết quả, phục vụ các dịch vụ hỗ trợ quá trình giao dịch thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức và cung ứng dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền Nhà nước trên địa bàn.

Hoạt động từ cuối tháng 10/2017, đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 288 thủ tục hành chính ở 7 lĩnh vực: Tài chính kế hoạch; tư pháp; tài nguyên và môi trường; y tế; lao động – thương binh và xã hội; kinh tế - hạ tầng; văn hóa - thông tin – thể thao và du lịch. Tất cả các thủ tục đều được niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa, trên Cổng Thông tin giao tiếp điện tử huyện, trên hệ thống phần mềm áp dụng tại Bộ phận một cửa, đã tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận, tìm hiểu. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các phòng, ban, ngành rà soát các thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm để chuẩn hóa, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế cho phù hợp với quy định của pháp luật. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nên tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn liên tục tăng, góp phần giúp người dân giảm bớt chi phí, thời gian đi lại. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Trung tâm đã tiếp nhận trên 1.200 hồ sơ, với 44 thủ tục hành chính; trong số đó, có hơn 1.000 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, đạt tỷ lệ trên 87%.  

Với mục tiêu 100% thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị phải được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tối thiểu 95% hồ sơ, thủ tục hành chính được giải quyết trước và đúng hạn, thời gian tới, huyện Tam Dương tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, lĩnh vực; kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các thủ tục không còn phù hợp. Đồng thời, tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong hoạt động hành chính; ứng dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa. Huyện cũng chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc, đầy đủ tầm quan trọng của cải cách hành chính đối với quá trình hội nhập và phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh của huyện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; lấy mức độ hài lòng của tổ chức, người dân là thước đo chất lượng, hiệu quả quản lý hành chính, là cơ sở để đánh giá năng lực của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn      

 

Các tin đã đưa ngày: