Tam Dương tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở

06/12/2016

Xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, huyện Tam Dương đã chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Năm 2016, huyện phối hợp với Sở Tư pháp và chỉ đạo 13 xã, thị trấn tổ chức 72 lớp bồi dưỡng kiến thức về Hiến pháp, đất đai, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Hộ tịch cho trên 6.000 lượt cán bộ cơ sở và người dân.

Ảnh minh họa

Đến nay, toàn huyện có 145 tổ hòa giải với 1.011 hòa giải viên. Trong năm 2016, các tổ hòa giải đã tiếp nhận, hòa giải 198 vụ việc tranh chấp mâu thuẫn phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, số vụ hòa giải thành công đạt 88%. Từ các hoạt động hòa giải ở cơ sở đã giúp chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Nguồn vinhphuc.gov.vn            

Các tin đã đưa ngày: