Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước về xây dựng nếp sống văn minh đô thị năm 2016

15/11/2016

Sáng ngày 15/11/2016 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước về xây dựng nếp sống văn minh đô thị năm 2016; Tới dự và chỉ đạo có đ/c Vũ Văn Hải-Phó Chánh Văn phòng BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Trung ương; đ/c Nguyễn Tiến Dũng, Dương Quang Ứng-Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin 9 huyện, thành, thị; Công chức văn hóa 25 phường, thị trấn; 312 đ/c là Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng

Tại lớp tập huấn, đ/c Vũ Văn Hải-Phó Chánh Văn phòng BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Trung ương tham gia hướng dẫn các văn bản: Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Nghị quyết hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/2/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính Phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ VHTTDL quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Phan Tuyết              

Các tin đã đưa ngày: