Cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp

25/11/2021

Ngày 03/11/2021, UBND huyện Tam Dương đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về Cải cách hành chính nhà nước huyện Tam Dương giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu kế hoạch, nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn; cải thiện và nâng cao Chỉ số đánh giá cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS).

 

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Một của tại UBND huyện

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025, là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhằm tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó yêu cầu công tác  chỉ đạo, tổ chức thực hiện các cấp ngành từ huyện đến cơ sở phải bảo đảm thiết thực, phù hợp, khả thi, bám sát sự chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền và tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó sẽ gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 và hàng năm là một trong những tiêu chí bình xét, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng của mỗi tập thể, cá nhân.

Để thực hiện tốt kế hoạch, yêu cầu các cấp, ngành của huyện và UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021- 2025 và các văn bản triển khai, chỉ đạo công tác cải cách hành chính của các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh và của huyện. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện xây dựng lồng ghép các nhiệm vụ cải cách hành chính vào chương trình, kế hoạch công tác giai đoạn và hàng năm; UBND các xã, thị trấn xây dựng, ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hàng năm để cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương; bố trí đủ nguồn lực (cán bộ, công chức, viên chức, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị...) để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện./.

 

                                                                             Nguyễn Văn Huấn

                                                                   Phòng Nội vụ huyện Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: