Tam Dương đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống đại dịch, giữ vững “vùng xanh”, chiến thắng đại dịch Covid-19

23/09/2021

Ngày 22/9/2021, UBND huyện Tam Dương đã ban hành kế hoạch số 160/KH-UBND phát động phong trào thi đua “Tam Dương đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống đại dịch, giữ vững “vùng xanh”, chiến thắng đại dịch Covid-19; thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân”.

(Đ/c: Bí thư Huyện uỷ và Chủ tịch UBND huyện Tam Dương kiểm tra công tác

phòng dịch Covid -19 các cơ sở kinh doanh tại thị trấn Hợp Hoà)

Phát động phong trào thi đua nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” và phương châm “nhà giữ nhà, làng giữ làng, xã giữ xã, cơ quan giữ cơ quan, mỗi đơn vị phải là một chốt chặn chống dịch”, “phòng và chống dịch từ sớm, từ xa và đảm bảo tuyệt đối không bị động, bất ngờ”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe Nhân dân; duy trì Tam Dương là “Vùng xanh” toàn diện, bền vững. Đồng thời đề cao tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến huy động mọi nguồn lực, đề xuất các giải pháp và biện pháp trên mọi lĩnh vực để đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người và tài sản; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, động viên lôi cuốn từ huyện đến cơ sở, các ban và toàn thể nhân dân tích cực, chủ động tham gia phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19.

Với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sỹ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân “triệu trái tim, một ý chí” chiến thắng đại dịch Covid-19; các phòng, ban, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện triển khai phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề, nội dung phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia đẩy lùi dịch bệnh, duy trì và thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh và an toàn xã hội; chăm lo đời sống, sức khỏe nhân dân. Nội dung thi phát động thi theo kế hoạch cần tập trung thực hiện 05 nội dung trọng tâm: (1) Thi đua thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh và của huyện về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; Thi đua triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp, mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết. Đồng thời tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, tạo nguồn lực để tập trung chống dịch. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, địa phương, đơn vị trong công tác chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch. (2) Thi đua đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm sóc sức khỏe và đời sống Nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và lực lượng tuyến đầu chống dịch; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động vượt qua khó khăn trong đại dịch. (3) Thi đua giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình đại dịch để gây rối, chống phá. (4) Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu, tin tưởng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, huyện và chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai. (5) Thi đua góp phần xây dựng huyệnTam Dương là Vùng xanh” toàn diện, bền vững trong phòng, chống đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội.

Nhằm tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, với tinh thần “triệu trái tim, một ý chí”,  các phòng, ban, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, UBND huyện đã đề ra 05 giải pháp:

Một là, Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 và những yêu cầu nghiêm ngặt trong phòng, chống đại dịch để nâng cao nhận thức, ý thức người dân; cổ vũ mọi người dân thi đua chấp hành tốt các quy định của chính quyền từ huyện đến cơ sở; phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”.

Hai là, Các phòng, ban, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực và khả năng cho công tác phòng chống đại dịch. Phát động, triển khai phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, quyết tâm cao hơn nữa trong hành động của từ huyện đến cơ sở ủy đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua.

 Ba là, Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; mở các chuyên trang, chuyên mục biểu dương gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả, những cách làm hay trong công tác phòng, chống đại dịch để nhân rộng những giá trị tốt đẹp nhất của từng con người, cộng đồng, tạo sức lan tỏa, rộng khắp, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin tất thắng vào “cuộc chiến” chống đại dịch của đất nước nói chung và của huyện nói riêng. Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống đại dịch.

Bốn là, Động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống đại dịch. Tập trung phát hiện khen thưởng cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham gia phòng, chống đại dịch tại tuyến đầu; các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ công tác phòng, chống đại dịch và các tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia tuyên truyền cổ vũ, động viên, trợ giúp hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch.

Năm là, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng từ huyện đến cơ sở phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên trong quá trình chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở các lĩnh vực, địa bàn cụ thể./.

                                   BT: Lê Văn Hoá

 

Các tin đã đưa ngày: